Tổng công ty Hàng hải Việt Nam phát động phong trào thi đua năm 2018
29/01/2018 - 20:45

TĐKT – Thiết thực chào mừng Đại hội Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam lần thứ V và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018), Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam Lê Phan Linh đã phát động phong trào thi đua năm 2018 với chủ đề “Hành động, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả” tới toàn thể cán bộ, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), sĩ quan, thuyền viên Tổng công ty.

Phong trào thi đua hướng đến đạt được các chỉ tiêu: Sản lượng vận chuyển đạt 21,4 triệu tấn; sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt 97,8  triệu tấn; tổng doanh thu đạt 13.638 tỷ đồng; lợi nhuận hợp nhất 667 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước đúng hạn, đầy đủ theo quy định; thực hiện chính sách bảo đảm phúc lợi và an sinh xã hội, tạo thêm việc làm và ổn định thu nhập cho cán bộ, CNVCLĐ, sĩ quan, thuyền viên.

Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam Lê Phan Linh phát động thi đua năm 2018

Theo đó, phong trào sẽ tập trung vào các nội dung:

 Thứ nhất, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, quán triệt tới toàn thể cán bộ, CNVCLĐ, sĩ quan, thuyền viên về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết của Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải, Tổng công ty và Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam; đổi mới tổ chức, đoàn kết nội bộ, quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển Tổng công ty Hàng hải Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020.

Phổ biến sâu rộng tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức và nội dung phong phú, tạo động lực thi đua, thúc đẩy nâng cao năng suất lao động, xây dựng và tổ chức thực hiện văn hóa doanh nghiệp, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng. Nâng cao uy tín, thương hiệu và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong quá trình hội nhập kinh tế.

Thứ hai, thực hiện đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua với các hình thức phong phú, đa dạng, nội dung cụ thể, thiết thực với mục tiêu xây dựng doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững, có quy mô lớn, nguồn lực mạnh.

Trong đó, tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua "Lao động và quản lý giỏi", "Lao động sáng tạo" nhằm phát huy sức mạnh của các tổ chức chính trị - xã hội và toàn thể cán bộ, CNVCLĐ, sĩ quan, thuyền viên Tổng công ty. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương lao động, tác phong làm việc chuyên nghiệp. Đẩy mạnh phát huy sáng tiến, giải pháp cải tiến kỹ thuật, đổi mới áp dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất, nâng cao chất lượng vận tải, bốc xếp, dịch vụ nhằm cải thiện năng lực cạnh tranh.

 Tích cực mở rộng thị trường, tìm kiếm đối tác, đẩy mạnh hỗ trợ giữa các doanh nghiệp thành viên. Tiết giảm chi phí quản lý, chi phí sản xuất, tận dụng có hiệu quả các giải pháp chính sách hỗ trợ của Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải nâng cao hiệu quả, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh của từng đơn vị và toàn Tổng công ty.

Thứ ba, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khen thưởng, đảm bảo chính xác, công bằng, kịp thời, công khai, minh bạch và thực sự có tác dụng động viên, nêu gương. Khen thưởng phải gắn với kết quả phong trào thi đua, thực hiện kế hoạch nhiệm vụ chính trị của từng doanh nghiệp, đơn vị.

Chú trọng việc phát hiện những điển hình tiên tiến, các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong các phong trào thi đua để kịp thời biểu dương, khen thưởng, tạo sức lan tỏa, khơi dậy tinh thần lao động sáng tạo trong toàn thể cán bộ, CNVCLĐ, sĩ quan, thuyền viên. Quan tâm khen thưởng người lao động trực tiếp, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, sáng kiến, sáng tạo. 

Thứ tư, các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ ở cơ sở theo quy định của pháp luật. Lãnh đạo chuyên môn chủ trì, phối hợp với Công đoàn đồng cấp tổ chức Hội nghị người lao động, hội nghị đối thoại định kỳ năm 2018 theo nội dung hướng dẫn tại Kế hoạch liên tịch số 3310/KHLT-HHVN-CĐHHVN ngày 11/12/2017 của Tổng giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

Đồng thời, thông qua Hội nghị người lao động, tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện Thỏa ước lao động tập thể, các nội quy, quy chế quản lý nội bộ và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội quy, quy chế đã ban hành.

Thứ năm, nghiêm túc thực hiện các quy định pháp luật về công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), phòng, chống cháy nổ, an toàn giao thông, nâng cao hiệu quả công tác ATVSLĐ và xây dựng tác phong lao động công nghiệp trong các đơn vị, doanh nghiệp. Thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra giám sát an toàn lao động trong bốc xếp, vận tải dịch vụ và các chính sách bảo hiểm cho người lao động, sĩ quan, thuyền viên, tạo điều kiện phát triển mạng lưới an toàn vệ sinh viên, góp phần giảm thiểu các vụ tai nạn lao động, đặc biệt là các vụ tai nạn nghiêm trọng và bệnh nghề nghiệp.

Thứ sáu, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, phong trào đền ơn, đáp nghĩa, xoá đói, giảm nghèo và chăm lo giúp đỡ CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tổ chức tốt các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần cho CNVCLĐ, chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018), chào mừng Đại hội Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam lần thứ V tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Tin rằng, với những nội dung thi đua thiết thực, phong trào thi đua năm 2018 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam sẽ đạt được kết quả cao, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đưa Tổng công ty trở lại vị thế doanh nghiệp hàng đầu trong ngành hàng hải quốc gia.

Thục Anh