Trả lời thư bạn đọc Lê Trung Cảnh
13/04/2021 - 09:25

Ngày 31 tháng 3 năm 2021, Tạp chí Thi đua Khen thưởng có nhận đơn xin hướng dẫn của ông Lê Trung Cảnh (huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) về thủ tục tặng Bằng Khen Thủ tướng Chính phủ. Sau khi trình xin ý kiến của Lãnh đạo Ban và Vụ chuyên môn, Tạp chí Thi đua Khen thưởng xin trả lời ông theo công văn sau: