Mô hình đánh giá cán bộ hàng tháng tại quận Long Biên (Hà Nội)
19/04/2018 - 08:25

TĐKT – Đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo tháng tại quận Long Biên (TP Hà Nội) được ghi nhận là một trong những mô hình tiêu biểu góp phần thực hiện chủ đề năm 2018 “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị",  cần được nhân rộng trên khắp cả nước.

“Qua đánh giá, xếp loại hằng tháng, ý thức, trách nhiệm, ý thức tự học tập, tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, công chức để đáp ứng tốt yêu cầu công việc chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức quận Long Biên cũng như hiệu quả công việc được nâng lên. Các đơn vị đã phát hiện kịp thời các việc, nhiệm vụ còn tồn tại để đưa ra giải pháp khắc phục; các sáng kiến sáng tạo kịp thời được đề xuất, khen thưởng, đưa vào áp dụng, thực hiện; biểu dương kịp thời sự tận tụy của cán bộ, công chức. Đánh giá sát hạch đã bộc lộ những kỹ năng, năng lực hạn chế theo từng chức danh để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng. Đến nay, đội ngũ cán bộ công chức trên địa bàn quận đã đồng đều về chất lượng cũng như thái độ phục vụ với dân nhân trong thực hiện nhiệm vụ…”. Đó là những đánh giá chung của nhiều người về hiệu quả bước đầu của mô hình thời gian qua.

Tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại bộ phận “một cửa” phường Thượng Thanh, quận Long Biên

Lâu nay, ở hầu hết các đơn vị, tổ chức, công tác đánh giá, phân loại cán bộ công chức, viên chức là vô cùng quan trọng, được thực hiện hàng năm, có ý nghĩa quyết định đối với việc chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức, đáp ứng được yêu cầu đổi mới, phát triển đất nước; là cơ sở cho việc quyết định bố trí, sử dụng hợp lý, tạo động lực, niềm tin cho cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, những năm gần đây, quận Long Biên lại xác định, để việc chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực sự đạt kết quả cao, cần phải có sự đột phá về cách đánh giá cán bộ, công chức, viên chức.

Quận Long Biên đã ban hành quy định về đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức hằng tháng với lộ trình thực hiện theo từng năm. Năm 2013: Thí điểm đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức 6 tháng/lần đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc tại bộ phận “một cửa” quận và phường.

Năm 2014: Triển khai diện rộng, đánh giá hằng tháng, áp dụng toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng khối chính quyền quận, phường. Từ năm 2015 đến nay: Áp dụng toàn bộ hệ thống chính trị quận, phường (Đảng – đoàn thể - chính quyền – các đơn vị trường học).

Việc đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành công việc trải qua quy trình 3 bước. Trước tiên, mỗi cán bộ được phân công, giao nhiệm vụ rõ ràng, bảo đảm mỗi nhiệm vụ có người chịu trách nhiệm đến cùng, theo nguyên tắc một việc một đầu mối xuyên suốt. Trên cơ sở đó, 100% đơn vị, cá nhân xây dựng kế hoạch công tác, lịch tuần, xác định rõ nhiệm vụ, tiến độ và trách nhiệm cá nhân, làm cơ sở để đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ. Việc đánh giá cán bộ cũng đổi mới theo nguyên tắc ai giao việc thì người đó đánh giá. Kết quả đánh giá được tổng hợp và công bố hàng tháng trên Cổng thông tin điện tử quận, làm căn cứ để xử phạt hoặc khen thưởng, động viên cán bộ.

Quận cũng đã xây dựng đề án đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, trong đó thực hiện động viên khen thưởng hàng tháng với các mức tiền thưởng cụ thể. Cán bộ, công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sẽ được thưởng 650.000 đồng (0,5 lần lương cơ sở). Các sáng kiến, sáng tạo sẽ được thưởng 1,3 triệu đồng (1 lần mức lương cơ sở).

Chủ tịch UBND quận Long Biên Vũ Thu Hà nhận xét: “Mô hình đánh giá cán bộ hàng tháng của quận đã khắc phục được những hạn chế của việc đánh giá theo chu kỳ từng năm, đảm bảo kịp thời hơn, sát thực tế hơn, kết quả công việc chuyển biến rõ nét hơn”. Từ khi triển khai áp dụng thực hiện mô hình, cán bộ, công chức, viên chức quận Long Biên đã có ý thức phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện tốt hơn, gần dân, sát dân, được nhân dân đánh giá, ghi nhận, việc tồn đọng ít hơn.

Có thể khẳng định rằng, việc thực hiện đánh giá cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện theo từng tháng đang phát huy hiệu quả rõ rệt khi phân định rõ và sát với từng vị trí. Năm 2017, kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức hằng tháng của quận Long Biên cụ thể: Cấp quận: Xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt 5,59%; hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt 90,73%; hoàn thành nhiệm vụ, đạt 3,49%; không hoàn thành nhiệm vụ, đạt 0,19%; phê bình, hạ mức xếp loại đối với 36 lượt người đứng đầu các đơn vị.

Cấp phường: Xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt 5,57%; hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt 84,44%; hoàn thành nhiệm vụ, đạt 6,78%; không hoàn thành nhiệm vụ, đạt 0,21%; phê bình, hạ mức xếp loại đối với 178 lượt công chức, viên chức, người lao động.

Quận đã khen thưởng 953 lượt cá nhân hoàn thành suất sắc nhiệm vụ với tổng kinh phí 577 triệu đồng; đồng thời hạ mức xếp lại 78 lượt thủ trưởng các đơn vị, 173 lượt công chức, viên chức.

Thiết nghĩ, đây là mô hình tiêu biểu trong công tác cán bộ mà các địa phương trên địa bàn TP Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung cần học tập, làm theo.

Thục Anh