Hoài Đức phát động thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp
02/03/2020 - 15:28

TĐKT - Ngày 2/3, Huyện ủy Hoài Đức tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt huyện để nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các ngày lễ, kỷ niệm lớn năm 2020.

Hội nghị đã nghe GS.TS Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giới thiệu những nội dung cơ bản của chuyên đề, trong đó nêu bật những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và bài học lịch sử của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; những vấn đề đặt ra trong tình hình hiện nay; sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc - đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, động lực, nguồn lực to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc… cùng một số nội dung quan trọng khác của chuyên đề.

Quang cảnh Hội nghị

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Đức, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các ngày lễ, kỷ niệm lớn năm 2020. Đồng chí nhấn mạnh, mục tiêu của đợt thi đua nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp ở tất cả các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân; qua đó, huy động sức mạnh tổng hợp, sự tham gia tích cực của các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân thi đua, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đồng chí yêu cầu đợt thi đua phải được triển khai sâu rộng, chất lượng, hiệu quả ở các cấp, ngành, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động gắn với các nội dung cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn.

Về nội dung thi đua, tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm, hành động cụ thể; chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện văn hóa và đạo đức công vụ; cải tiến lề lối làm việc, tác phong, phong cách công tác, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức… thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các ngày lễ, kỷ niệm lớn năm 2020.

Mai Thảo