10 năm Thủ đô mở rộng địa giới hành chính: Ghi những dấu bước trưởng thành của công tác xây dựng Đảng
26/07/2018 - 10:25

TĐKT - Cách đây 10 năm, thực hiện Nghị quyết số 15 của Quốc hội khóa XII, thủ đô Hà Nội đã mở rộng địa giới hành chính. Đây là một dấu mốc có tính lịch sử thể hiện sự vươn mình mạnh mẽ trong toàn bộ tiến trình phát triển của Thăng Long - Hà Nội. Một quyết định mang tầm vóc lớn, có ảnh hưởng và tác động lâu dài và nhiều mặt đến đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của Thủ đô.

Bước chuyển mình của Đảng bộ khối các cơ quan thành phố

Hà Nội mở rộng với bộn bề công việc, thực hiện quyết định của Thành ủy Hà Nội về hợp nhất Đảng bộ Khối Dân chính Đảng tỉnh Hà Tây và Đảng bộ Khối Dân chính Đảng Hà Nội thành Đảng bộ Khối Dân chính Đảng TP Hà Nội và nay là Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã lãnh đạo cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc bám sát các chương trình công tác lớn của Thành ủy, các nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá của thành phố, tham mưu cho Thành ủy, HĐND, UBND, MTTQ thành phố, đoàn thể chính trị xã hội trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra những chủ trương, giải pháp thực hiện toàn diện các nhiệm vụ của thành phố.

Mười năm đi qua đã ghi dấu những bước trưởng thành to lớn về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của Đảng bộ Khối.

Hội nghị lần thứ mười hai BCH Đảng bộ TP Hà Nội khoá XVI

Việc ban hành các chỉ thị, nghị quyết và phương pháp, hình thức tổ chức nghiên cứu, quán triệt thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng được quan tâm chỉ đạo đổi mới theo hướng gọn, rõ, thiết thực, hiệu quả; rà soát, bổ sung, xây dựng các quy chế, quy định để thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt và hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo đi đôi với phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu.

Công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, sinh hoạt chuyên đề và sức chiến đấu của chi bộ được tập trung chỉ đạo tăng cường, trong đó, chú trọng đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ.

Công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng được quan tâm chỉ đạo hiệu quả, nhất là việc kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng về phẩm chất đạo đức, kết quả thực hiện nhiệm vụ, việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và việc chấp hành Điều lệ Đảng.

Công tác đánh giá cán bộ được thực hiện theo hướng thực chất, khách quan, từ đó quy hoạch và đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện thử thách cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh hằng năm đạt kết quả tốt.

Nhận thức của cán bộ, đảng viên các tổ chức cơ sở của Đảng bộ Khối được nâng cao, xác định rõ trách nhiệm, tích cực trong công tác tham mưu, phục vụ; phát huy tính tiền phong, gương mẫu, khắc phục khó khăn, đóng góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố.

Các tổ chức chính trị - xã hội từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, xung kích trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối.

Thực hiện Chương trình số 01 của Thành ủy về “Nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) tạo chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2016 - 2020”, Đảng ủy Khối đã ban hành 3 Chương trình toàn khóa về công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị; xây dựng và ban hành 9 đề án công tác để triển khai cụ thể những nhiệm vụ, giải pháp khắc phục những hạn chế, nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng, cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu xác định trong chương trình toàn khóa.

Thời gian qua, cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đã chỉ đạo cụ thể hóa thành các chương trình, đề án phù hợp với đặc điểm tình hình và nhiệm vụ của các đơn vị để triển khai thực hiện, đồng thời coi trọng công tác tự kiểm tra, giám sát của cấp ủy cơ sở; kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.

Với những nỗ lực không ngừng, Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố ngày càng thể hiện rõ vị trí, vai trò của mình trong công tác xây dựng Đảng đối với các cơ quan của thành phố, được sự ghi nhận, đánh giá cao của các cấp lãnh đạo Trung ương, thành phố.

Năm 2017, Đảng ủy Khối được vinh dự nhận Cờ thi đua của Chính Phủ và được Ban Thường vụ Thành ủy đánh giá là một trong năm Đảng bộ cấp trên cơ sở trong sạch, vững mạnh tiêu biểu của Đảng bộ thành phố. Đây là sự ghi nhận rất đáng trân trọng khi Hà Nội là địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai đánh giá chất lượng Đảng bộ cấp trên cơ sở.

Cầu nối đoàn kết, thống nhất tạo nên những thành tựu

Cùng với các ngành, các cấp, các địa phương, Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố thực sự là cầu nối tăng cường sự đoàn kết, thống nhất và phối hợp hỗ trợ nhau trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, đóng góp quan trọng tạo nên những thành tựu của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân Thủ đô trong những năm qua.

Mười năm mở rộng địa giới hành chính, Thủ đô đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để rồi đã có những bước phát triển mạnh mẽ cả về quy mô, diện mạo với những thành tựu to lớn, toàn diện, xứng đáng là trái tim của Tổ quốc, là đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế.

Kinh tế, xã hội Thủ đô tiếp tục phát triển, đạt mức tăng trưởng khá cao; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; các ngành dịch vụ, công nghiệp, nông -lâm - thủy sản phát triển toàn diện. Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Thủ đô tiếp tục hoàn thiện. Tăng trưởng GRDP từ năm 2008 đến 2017 bình quân đạt 7,4%/năm.

Các lĩnh vực xây dựng, quản lý, phát triển đô thị được đặc biệt chú trọng và có nhiều chuyển biến, tiến bộ rõ rệt. Nhiều năm liền, thành phố chọn chủ đề “Năm kỷ cương hành chính”, “Năm trật tự và văn minh đô thị” để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Thành phố đã huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh đầu tư phát triển đồng bộ và từng bước hiện đại hóa kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Cùng hướng tới mục tiêu xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, công tác xây dựng nông thôn mới cũng được tập trung chỉ đạo và đạt được kết quả nổi bật, thu hẹp khoảng cách đời sống giữa nông thôn và thành thị. Trong 10 năm qua, thành phố đã huy động bình quân khoảng 1.800 tỷ đồng/năm cho đầu tư xây dựng nông thôn mới.

Đời sống văn hóa, tinh thần của các tầng lớp nhân dân Thủ đô được cải thiện rõ rệt. Thành phố đã quan tâm đầu tư, hoàn thiện hệ thống các thiết chế văn hóa và bảo tồn, tôn tạo, nghiên cứu, giới thiệu, quảng bá, phát huy giá trị di sản văn hóa của Thủ đô.

Các hoạt động văn học, nghệ thuật, giao lưu văn hóa trong nước, khu vực và quốc tế tiếp tục mở rộng. Thành phố cũng là địa phương đầu tiên trong cả nước đã xây dựng và triển khai Bộ quy tắc và ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô và Bộ quy tắc ứng xử công cộng, đưa vào giảng dạy bộ tài liệu Giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh cho học sinh Thủ đô... góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy niềm tự hào của ngưòi Hà Nội.

An ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô được giữ vững trong mọi tình huống. Quan hệ, liên kết với các tỉnh, các vùng kinh tế trọng điểm trong nước và nước ngoài; quan hệ đối ngoại, giao lưu hợp tác với Thủ đô các nước, các tổ chức quốc tế được đẩy mạnh theo hướng mở rộng hơn, sâu sắc hơn.

Những thành tựu to lớn và toàn diện đạt được trong 10 năm qua là minh chứng hết sức sinh động và đầy thuyết phục về tầm nhìn và tính đúng đắn của quyết định mang tính lịch sử của Đảng và Quốc hội. Đó cũng là kết quả của sự nỗ lực to lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, sự đoàn kết, nhất trí cao trong cả hệ thống chính trị.

Văn Minh