Kịp thời tham mưu những vấn đề về quốc phòng, quân sự, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa
03/01/2017 - 00:00

TĐKT – Sáng 3/1, tại Hà Nội, Học viện Quốc phòng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất. Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự và phát biểu ý kiến

Cách đây 40 năm, ngay sau khi đất nước thống nhất, Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng đã quyết định thành lập Học viện Quân sự Cao cấp, tiền thân của Học viện Quốc phòng ngày nay, nhằm kịp thời tổng kết chiến tranh, nghiên cứu, phát triển nghệ thuật quân sự, đường lối quốc phòng, quân sự; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cao cấp của quân đội, của Đảng, Nhà nước, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. Ngày 3/1/1977, Học viện tổ chức Lễ khai giảng khóa học đầu tiên.

Trải qua 40 năm xây dựng và phát triển, với trọng trách là một trung tâm huấn luyện – đào tạo, nghiên cứu khoa học, nghệ thuật quân sự hàng đầu của quân đội và Quốc gia, Học viện Quốc phòng luôn quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào công tác huấn luyện – đào tạo. Đồng thời, tích cực xây dựng, đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp huấn luyện – đào tạo, sát với từng đối tượng, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đề ra, từng bước nâng tầm tư duy, năng lực thực tiễn cho đội ngũ cán  bộ cấp chiến dịch – chiến lược.

Học viện đã đào tạo, bồi dưỡng được hàng vạn cán bộ cao cấp, trong đó có trên 700 đồng chí trở thành sĩ quan cấp tướng; 824 thạc sĩ, 346 tiến sĩ, 155 phó giáo sư, 11 giáo sư, nhiều đồng chí đã và đang đảm nhiệm những trọng trách cấp cao của Đảng, Nhà nước và quân đội. Bên cạnh đó, Học viện luôn bám sát sự phát triển của lý luận và thực tiễn, đã chủ động, tích cực nghiên cứu 943 đề tài khoa học và gần 6000 tài liệu các cấp. Nhiều đề tài, tài liệu có giá trị khoa học và ý nghĩa thực tiễn cao, nhất là đề tài “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện mới” được đánh giá xuất sắc, góp phần phát triển khoa học, nghệ thuật quân sự Việt Nam, tham mưu cho Đảng, Nhà nước nhiều vấn đề có ý nghĩa chiến lược về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới.

Cùng với triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm, Học viện luôn chú trọng xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, gắn với xây dựng Học viện chính quy, tiên tiến, mẫu mực và phát triển bền vững.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao tặng Học viện Quốc phòng Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những kết quả, thành tích đặc biệt xuất sắc Học viện Quốc phòng đã đạt được trong suốt chặng đường 40 năm qua. Chủ tịch nước nhấn mạnh: nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc trong tình hình mới đặt ra rất nặng nề, đòi hỏi Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung và Học viện Quốc phòng nói riêng tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò nòng cốt trong sự nghiệp tăng cường quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa. Học viện Quốc phòng cần quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết số 28 – NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trong đó, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu: tích cực đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy và học tập theo hướng nâng cao nhận thức lý luận cơ bản, gắn lý luận với thực tiễn đổi mới đất nước trên cơ sở thấm nhuần phương pháp tư duy, nhận thức, hành động theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động nghiên cứu, nắm chắc tình hình, nâng cao khả năng dự báo chiến lược, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng những vấn đề về quốc phòng, quân sự, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa và sẵn sàng đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược của kẻ địch. Đồng thời, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên vững vàng về chính trị, tư tưởng, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ. Đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hoá, môi trường học tập, nghiên cứu. Tăng cường củng cố mối quan hệ đoàn kết gắn bó quân – dân. Chăm lo xây dựng Đảng bộ Học viện trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, gắn với xây dựng Học viện vững mạnh toàn diện, hiện đại, chính quy, mẫu mực…

Tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trao tặng Học viện Quốc phòng Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Phương Thanh