TP Cần Thơ: Tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2022
21/12/2022 - 16:19

TĐKT - Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2022, Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ đã phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận, huyện trên địa bàn thành phố, tổ chức 9 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng vào tháng 10 và tháng 11/2022; nhằm nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp làm công tác thi đua, khen thưởng; nâng cao năng lực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, công tác thi đua, khen thưởng của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tham gia lớp tập huấn có 1.337 học viên, là công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý thi đua, khen thưởng thuộc Phòng Nội vụ; công chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp Ủy ban nhân dân các quận, huyện; lãnh đạo, công chức, viên chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng các trường học; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn.

Đến nay, Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ thành phố đã tổ chức 11 lớp tập huấn (trong đó tại thành phố 2 lớp và quận, huyện 09 lớp) với tổng số 1.477 học viên tham dự.

Toàn cảnh Lớp tập huấn tại UBND quận Cái Răng

Tại các lớp tập huấn, các học viên được nghe báo cáo viên (Trưởng ban, Phó Trưởng Ban TĐKT) hướng dẫn và làm rõ các nội dung cần quan tâm như: Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 24/02/2021 tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của các cụm, khối thi đua trên địa bàn thành phố; Quyết định số 745/QĐ-UBND ngày 18/02/2022 về việc tổ chức cụm, khối thi đua thuộc thành phố; Quyết định số 2319/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 về việc tổ chức cụm, khối thi đua thuộc quận, huyện trên địa bàn thành phố; Quyết định số 2510/QĐ-UBND ngày 08/8/2022 về việc khối thi đua trực thuộc các cơ quan, sở, ban, ngành thành phố; Công văn số 933/UBND-KGVX ngày 15/3/2022 về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và bình xét thi đua, khen thưởng của các cụm, khối thi đua; Hướng dẫn số 1832/HD-SNV ngày 15/6/2022 thực hiện Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố; Công văn số 2160/BTĐKT-VII ngày 11/8/2022 về việc chấn chỉnh công tác lập hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng thẩm định báo cáo thành tích, sáng kiến trên cơ sở Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng. Đồng thời, báo cáo viên triển khai thêm về Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2022, những điểm mới của Luật Thi đua, Khen thưởng cho các cơ quan, đơn vị, cụm, khối thi đua nắm bắt kịp thời.

Toàn cảnh Lớp tập huấn tại UBND huyện Phong Điền

Qua các lớp tập huấn, đã trao đổi giải đáp những vướng mắc trong quá trình bình xét thi đua, khen thưởng và các nội dung liên quan khác nhằm giúp cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thi đua khen thưởng vận dụng vào thực tế trong việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện các phong trào thi đua; tổng kết, đánh giá, bình xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đúng quy định, để tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua và công tác khen thưởng tại cơ quan, đơn vị, địa phương trong thời gian tới.

Toàn cảnh Lớp tập huấn tại UBND quận Thốt Nốt

Toàn cảnh Lớp tập huấn tại UBND huyện Cờ Đỏ

Tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 trên địa bàn thành phố Cần Thơ được tổ chức nghiêm túc, có chất lượng đã đạt và vượt nội dung kế hoạch đề ra./.

Xuân Phúc