Thực trạng và giải pháp quản lý nhà nước về công tác thi đua trong giai đoạn hiện nay
30/09/2022 - 20:42

TĐKT - Ngày 30/9, tại Hà Nội, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (TĐKTTW), Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước tổ chức Hội thảo Thực trạng và Giải pháp quản lý nhà nước về công tác thi đua khen thưởng trong giai đoạn hiện nay. Đề tài do Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ Bùi Quang Đức làm Chủ nhiệm.

Quang cảnh Hội thảo

 TS Phan Văn Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Nội vụ, Phó Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương, dự chỉ đạo và chủ trì Hội thảo.

Cùng dự, có TS Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban, Ban TĐKT Trung ương cùng các đại biểu là các nhà khoa học, các chuyên gia… trực tiếp tham gia biên soạn các tham luận của Hội thảo, các đồng chí trong Ban Chủ nhiệm đề tài; các đồng chí là lãnh đạo, công chức, viên chức các vụ, đơn vị thuộc Ban, thuộc Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội, Bộ Công Thương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bùi Quang Đức tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu

Đề tài “Quản lý nhà nước về công tác thi đua trong giai đoạn hiện nay” đã tập trung nghiên cứu cơ sở khoa học về lý luận, thực trạng quản lý nhà nước về công tác thi đua trong giai đoạn hiện nay, đề xuất giải pháp, kiến nghị đổi mới quản lý nhà nước về công tác thi đua trong giai đoạn hiện nay.

Ban Chủ nhiệm đề tài đã tổ chức đi khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về công tác thi đua trong giai đoạn hiện nay tại một số bộ, ngành, địa phương trên phạm vi cả nước, như: Thành phố Hồ Chí Minh, TP Hà Nội, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội, Bộ Công thương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, một số bộ, ngành, địa phương khác và tại Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Từ đó, làm rõ thêm một số vấn đề lý luận, đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về công tác thi đua, đề xuất giải pháp, kiến nghị đổi mới quản lý nhà nước về công tác thi đua trong giai đoạn hiện nay.

TS Phan Văn Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Nội vụ, Phó Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương phát biểu khai mạc Hội thảo.

Hội thảo gồm có 10 tham luận của các nhà khoa học, các chuyên gia, nhà nghiên cứu trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng, gồm có: “Những vấn đề chung về công tác thi đua, quản lý nhà nước về công tác thi đua”; “Vai trò của quản lý nhà nước về công tác thi đua và sự cần thiết đổi mới quản lý nhà nước về công tác thi đua trong giai đoạn mới”; “Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác thi đua và về công tác cán bộ làm công tác thi đua”; “Một số quy định của Đảng và Nhà nước về công tác thi đua”; “Thực trạng và những vấn đề đặt ra trong việc ban hành văn bản pháp luật, tổ chức thực hiện chính sách về công tác thi đua (từ 2003 - 2022)”; “Thực trạng và vấn đề đặt ra trong công tác cán bộ làm công tác thi đua và hợp tác quốc tế về công tác thi đua (từ 2003 - 2022)”; “Thực trạng và vấn đề đặt ra trong công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về thi đua (từ 2003 - 2022)”; “Một số giải pháp về đổi mới quản lý nhà nước về công tác thi đua từ nay đến 2030”; “Một số giải pháp đổi mới cải cách thủ tục hành chính về công tác thi đua từ nay đến 2030”; “Một số kiến nghị về đổi mới quản lý nhà nước công tác về thi đua trong thời gian tới (từ nay đến 2030)”.

ThS. Phạm Thu Thủy, Chuyên viên chính Vụ III,  Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tham luận tại Hội thảo

10 tham luận đều xoay quanh các nội dung về công tác thi đua khen thưởng, quản lý nhà nước về thi đua; mối quan hệ giữa thi đua và khen thưởng; vai trò của quản lý nhà nước về công tác thi đua trong giai đoạn hiện nay; sự cần thiết đổi mới quản lý nhà nước về công tác thi đua trong giai đoạn mới; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác thi đua; tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng, quy định của Nhà nước về: Sơ kết, tổng kết, đánh giá công tác thi đua; hợp tác quốc tế về công tác thi đua; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về thi đua; giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm trong công tác thi đua; tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định pháp luật về công tác thi đua.

ThS. Đỗ Trọng Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu tham luận

Đặc biệt, tại nội dung: “Một số giải pháp đổi mới cải cách thủ tục hành chính về công tác thi đua từ nay đến 2030”, TS. Phan Văn Hùng, Phó Trưởng ban, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã nhấn mạnh những thuận lợi, khó khăn và giải pháp đổi mới về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước về công tác thi đua. Qua đó, xây dựng cơ sở dữ liệu trong quản lý nhà nước về công tác thi đua. Đồng thời, phát động, sơ kết, tổng kết đánh giá phong trào thi đua, xét tặng danh hiệu thi đua, đánh giá công tác thi đua. Nhấn mạnh ở thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về thi đua. Trong đó có giải quyết các khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật về thi đua và hợp tác quốc tế về công tác thi đua trong giai đoạn tới.

Hồng Thiết