Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng tại Liên minh HTX Việt Nam
21/11/2022 - 12:56

TĐKT – Sáng 21/11, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương đã công bố quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng đối với Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam.

Dự buổi làm việc, về phía Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, có các đồng chí: Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban; Đỗ Ngọc Toàn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra, Trưởng đoàn Thanh tra; các thành viên của đoàn Thanh tra.

Về phía Liên minh HTX Việt Nam, có các đồng chí: Lê Văn Nghị, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam; Trịnh Xuân Ngọc, Trưởng ban Ban Tổ chức cán bộ; đại diện lãnh đạo các đơn vị được thanh tra; lãnh đạo, chuyên viên Ban Tổ chức cán bộ.

Đồng chí Đỗ Ngọc Toàn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Trưởng đoàn Thanh tra công bố Quyết định thanh tra

Tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Ngọc Toàn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra,  Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Trưởng đoàn Thanh tra đã công bố Quyết định số 175/QĐ-BTĐKT ngày 11/11/2022 quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng đối với Liên minh HTX Việt Nam; quán triệt chương trình, nội dung thanh tra và thống nhất cách thức, lịch biểu làm việc tại các đơn vị được thanh tra. Thời kỳ thanh tra từ 1/1/2020 đến 31/12/2021. Thời hạn thanh tra: 45 ngày làm việc, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.

Đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương đề nghị Đoàn Thanh tra tập trung hoàn thành nhiệm vụ, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch và quy định của pháp luật. Đoàn cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị được thanh tra làm rõ, cụ thể hóa các nội dung, đánh giá trong báo cáo chung; tổng hợp ý kiến phản ánh, đề xuất, kiến nghị để báo cáo cấp có thẩm quyền trong quá trình hoàn thiện thể chế, pháp luật cũng như việc tổ chức thực hiện các quy định trong thực tiễn.

Đồng chí cũng đề nghị các đồng chí lãnh đạo Liên minh HTX Việt Nam tiếp tục quan tâm chỉ đạo các đơn vị liên quan chuẩn bị hồ sơ tài liệu, bố trí thành phần làm việc, tạo điều kiện cho Đoàn hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch và lịch thanh tra đã thống nhất.

Đồng chí Lê Văn Nghị, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Văn Nghị, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam thống nhất nội dung, chương trình thanh tra; giao nhiệm vụ cho Ban Tổ chức cán bộ là đơn vị đầu mối phối hợp, đôn đốc các đơn vị được thanh tra chuẩn bị đầy đủ hồ sơ tài liệu để làm việc với Đoàn theo lịch đã đề ra.

Theo báo cáo của Liên minh HTX Việt Nam, trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng đoàn, sự chỉ đạo của Thường trực Liên minh HTX Việt Nam, lãnh đạo các ban, đơn vị, Liên minh HTX các tỉnh, thành phố và sự cố gắng, nỗ lực của toàn thể cán bộ, người lao động, phong trào thi đua, khen thưởng của Liên minh HTX Việt Nam đã thu được những kết quả đáng khích lệ.

Liên minh HTX Việt Nam đã kịp thời phát động các phong trào thi đua yêu nước; ban hành các văn bản tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Các phong trào thi đua đều có sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thi đua và khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể lập thành tích xuất sắc.

Công tác khen thưởng được thực hiện đúng quy định, triển khai kịp thời phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã của Liên minh HTX các tỉnh, thành phố, các ban, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Liên minh HTX Việt Nam. Chất lượng thẩm định hồ sơ khen thưởng được nâng lên, đảm bảo công bằng, dân chủ, công khai, chính xác, khách quan, đúng người, đúng việc, kịp thời khen thưởng các trường hợp có thành tích đột xuất, quan tâm khen thưởng cán bộ, người lao động các đơn vị và thành viên, người lao động HTX. Qua đó, đã kịp thời động viên được tinh thần thi đua trong làm việc, công tác của cán bộ, người lao động và thành viên trong hệ thống Liên minh HTX Việt Nam.

Công tác tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh, nhân rộng điển hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm hay được Liên minh HTX các tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo và có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin báo chí trung ương, địa phương trong việc phổ biến, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Qua đó, tạo động lực cổ vũ, động viên cán bộ, thành viên và người lao động trong hệ thống Liên minh HTX Việt Nam tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

Phương Thanh