Thành phố Cần Thơ: Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2022
07/10/2022 - 17:00

TĐKT - Vừa qua, tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố Cần Thơ, Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) TP Cần Thơ tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2022.

Đến khai giảng lớp tập huấn có ông Nguyễn Duy Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố và hơn 140 học viên là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận tổ quốc thành phố và các đoàn thể, các ban xây dựng Đảng thuộc Thành ủy, các quận, huyện, các trường cao đẳng - đại học và các cơ quan trung ương tại địa phương thuộc các cụm, khối thi đua của thành phố.

Ông Nguyễn Duy Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố phát biểu tại lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn, các học viên được nghe báo cáo viên trình bày các nội dung về Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 24/02/2021 tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của các cụm, khối thi đua trên địa bàn thành phố; Quyết định số 745/QĐ-UBND ngày 18/02/2022 về việc tổ chức cụm, khối thi đua thuộc thành phố; Quyết định số 2319/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 về việc tổ chức cụm, khối thi đua thuộc quận, huyện trên địa bàn thành phố; Quyết định số 2510/QĐ-UBND ngày 08/8/2022 về việc khối thi đua trực thuộc các cơ quan, sở, ban, ngành thành phố; Công văn số 933/UBND-KGVX ngày 15/3/2022 về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và bình xét thi đua, khen thưởng của các cụm, khối thi đua; Hướng dẫn số 1832/HD-SNV ngày 15/6/2022 thực hiện Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố; Công văn số 2160/BTĐKT-VII ngày 11/8/2022 về việc chấn chỉnh công tác lập hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng thẩm định báo cáo thành tích, sáng kiến trên cơ sở Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.

Đồng thời, lớp tập huấn đã chia sẻ kinh nghiệm về công tác thi đua, khen thưởng, việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua trong thời gian qua, trao đổi và đưa ra giải pháp đổi mới nâng cao hiệu quả việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước cũng như việc phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến ở các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Năm 2022, thành phố đã thành lập 108 cụm, khối  thi đua với 1.068 cơ quan, đơn vị, địa phương gồm: 16 cụm, khối thi đua của thành phố với 96 đơn vị, 5 khối thi đua các doanh nghiệp với 28 đơn vị, 23 khối thi đua các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở, ban ngành với 194 đơn vị, 64 cụm, khối thi đua thuộc quận, huyện với 750 đơn vị (trong đó 31 khối thi đua thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo).

           Toàn cảnh Lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2022

Qua buổi tập huấn, các học viên đã có dịp giao lưu, trao đổi và nhận thức sâu hơn về tầm quan trọng đối với công tác thi đua, khen thưởng và được trang bị thêm kiến thức để nâng cao năng lực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể… tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua và công tác khen thưởng tại cơ quan, đơn vị, địa phương./.

Xuân Phúc