Nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng của các doanh nghiệp
12/02/2018 - 19:34

TĐKT - Sáng 12/2, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức đánh giá, nghiệm thu Đề tài độc lập cấp Quốc gia "Công tác thi đua - khen thưởng (TĐKT) đối với các doanh nghiệp trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa giai đoạn hiện nay" do Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐKT Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương, Trần Thị Hà làm chủ nhiệm. Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước là cơ quan tổ chức chủ trì đề tài.

GS, TS. Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước là Chủ tịch Hội đồng tư vấn, đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài.

Tới dự, có Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Quốc Khánh; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường, các ông, bà là thành viên Hội đồng tư vấn, đánh giá nghiệm thu, đại diện các vụ, đơn vị thuộc Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương.

Hội nghị đánh giá, nghiệm thu đề tài

Đề tài được thực hiện từ tháng 12/2015 - 11/2017 nhằm hoàn thiện cơ sở lý luận và thực tiễn về TĐKT nói chung và TĐKT trong doanh nghiệp nói riêng; đánh giá thực trạng công tác TĐKT trong doanh nghiệp ở nước ta; đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác TĐKT đối với các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Sau 2 năm thực hiện, sản phẩm đã hoàn thành đáp ứng yêu cầu về số lượng và chất lượng của Hợp đồng nghiên cứu khoa học đã ký kết, gồm: 1 báo cáo tổng hợp gần 300 trang A4; 1 báo cáo tóm tắt của báo cáo tổng hợp không quá 60 trang A4; 1 báo cáo kiến nghị; 5 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành, 4 kỷ yếu Hội thảo khoa học; Bộ tiêu chuẩn đánh giá TĐKT đối với các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước; Bộ tiêu chuẩn đánh giá TĐKT đối với các các doanh nghiệp nhỏ và vừa; Bộ tiêu chuẩn đánh giá TĐKT đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Thay mặt Ban chủ nhiệm đề tài, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐKT Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương Trần Thị Hà trình bày báo cáo tổng hợp

Các kết quả nghiên cứu của đề tài đã đóng góp cho việc hoàn thiện chủ trương, chính sách, pháp luật về TĐKT của các doanh nghiệp ở nước ta, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và nâng cao chất lượng công tác TĐKT của các doanh nghiệp. Là một trong những cơ sở để tham mưu sửa đổi, bổ sung Luật TĐKT vào năm 2019.

Trong quá trình triển khai thực hiện đề tài, các thành viên Ban chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ, trao đổi phương pháp luận, tư duy mới về công tác TĐKT cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác TĐKT tại các bộ, ngành, các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương; các tập đoàn, tổng công ty nhà nước.

GS, TS. Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng tư vấn, đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài phát biểu

Các thành viên Hội đồng tư vấn, đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài nhận định: Nhiệm vụ của đề tài đã đạt yêu cầu đề ra. Đề tài đã đánh giá khách quan, chính xác thực trạng công tác TĐKT tại các doanh nghiệp trong tình hình hiện nay và những vấn đề đặt ra.

Việc ứng dụng các kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua và thực hiện tốt công tác khen thưởng trong các doanh nghiệp, tạo khí thế và động lực giúp doanh nghiệp hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra, góp phần bảo đảm quyền lợi của người lao động, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp đối với Nhà nước và xã hội. Đẩy mạnh hoạt động liên kết, phối hợp giữa các doanh nghiệp trong các cụm, khối thi đua.

Đề tài cũng đã đề xuất được các giải pháp, chính sách mới về công tác TĐKT tại các doanh nghiệp, tạo động lực góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh cũng như phát triển kinh tế - xã hội.

Thay mặt Hội đồng, GS, TS. Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước đánh giá cao tính lý luận và thực tiễn của đề tài nghiên cứu. Đồng thời, đề nghị Ban chủ nhiệm đề tài tiếp tục phát huy các thành công của đề tài, tiếp thu, chỉnh sửa lại theo ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng và xuất bản sách để phổ biến, nhân rộng.

Phương Thanh