Nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng
03/02/2020 - 15:01

TĐKT - Ban Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) Trung ương vừa có công văn số 139/BTĐKT-VI ngày 20 tháng 1 năm 2020, gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể trung ương; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc nâng cao chất lượng công tác TĐKT.

Theo đó, để phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng tiếp tục góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của từng bộ, ban, ngành, địa phương và cả nước, Ban TĐKT Trung ương đề nghị các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi tắt là bộ, ngành, tỉnh) quan tâm chỉ đạo thực hiện một số nội dung:

Một là, tiếp tục phát động, tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2020. Nội dung thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị được giao và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2020 của Chính phủ, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra năm 2020 và kế hoạch 5 năm (2016 - 2020).

Hai là, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật TĐKT và các nghị định quy định chi tiết thi hành, trong đó chú trọng một số nội dung: Rà soát, sửa đổi, bổ sung thông tư, quy chế, hướng dẫn thực hiện công tác TĐKT phù hợp với pháp luật về TĐKT và thực tiễn của từng bộ, ngành, địa phương. Triển khai thực hiện Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 4/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ.

Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng, bảo đảm chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch. Trong xét khen thưởng cần tăng cường việc phát hiện các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào thi đua; các điển hình là công nhân, nông dân, người trực tiếp lao động; đơn vị cơ sở, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; các lĩnh vực trọng tâm, trọng yếu, khó khăn, độc hại, nguy hiểm để khen thưởng kịp thời.

Việc xét khen thưởng phải bảo đảm các tập thể, cá nhân có thành tích thật sự tiêu biểu, xuất sắc, hình thức khen thưởng phù hợp với thành tích, công trạng đạt được.

Đối với các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước, danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, trước khi xét khen thưởng cần công khai các tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng trên các phương tiện thông tin truyền thông và báo cáo kết quả xử lý thông tin với Hội đồng TĐKT cấp bộ, ngành, tỉnh trước khi xét khen thưởng hoặc trình cấp trên khen thưởng.

Ba là, quy trình, hồ sơ, thủ tục khen thưởng thực hiện đúng các quy định của Luật TĐKT và Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ. Khi xét đề nghị tặng thưởng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp Nhà nước, phải tiến hành họp Hội đồng TĐKT (không xin ý kiến các thành viên Hội đồng bằng văn bản thay cho việc họp Hội đồng); thực hiện trình khen thưởng theo đúng thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 48 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ. Ban TĐKT Trung ương chỉ nhận hồ sơ bảo đảm đúng các quy định về hồ sơ, thủ tục và thời gian theo quy định.

Phương Thanh