Lấy ý kiến về ban hành Quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho các doanh nhân và doanh nghiệp
06/10/2017 - 21:00

TĐKT - Ngày 6/10, tại Hà Nội, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến về dự thảo quyết định sửa đổi, bổ sung quyết định số 51/2010/QĐ –TTg ngày 28/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ. Đến dự, có: Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà; lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Ban và các bộ, ngành, địa phương…

Toàn cảnh Hội nghị

Được biết, trong những năm qua, để khuyến khích, động viên và ghi nhận những đóng góp của doanh nghiệp, doanh nhân, Đảng và Nhà nước đã có nhiều hình thức khen thưởng kịp thời cho các doanh nhân, doanh nghiệp có thành tích tiêu biểu. Ngoài ra, một số bộ, ngành, đoàn thể và các địa phương đã có hình thức biểu dương, tôn vinh thông qua việc đặt ra các danh hiệu và tổ chức trao giải thưởng cho doanh nghiệp, doanh nhân.

Các giải thưởng tôn vinh đã góp phần khuyến khích động viên các doanh nghiệp, doanh nhân phát triển sản xuất, kinh doanh, tích cực thực hiện công tác xã hội, từ thiện, tham gia các phong trào thi đua…

Tuy nhiên, việc tổ chức các giải thưởng tôn vinh doanh nhân, doanh nghiệp đã diễn ra tràn lan. Nhiều cơ quan, đơn vị đứng ra tổ chức giải thưởng không đúng với chức năng, thẩm quyền, dẫn đến việc tổ chức giải thưởng còn hình thức, không đảm bảo chất lượng. Có hiện tượng đơn vị tổ chức thương mại hoá giải thưởng và thu kinh phí của các doanh nghiệp tham gia, gây phản cảm trong xã hội.

Nhằm quản lý các hoạt động này và định hướng để tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng đi vào nền nếp, chất lượng, có ý nghĩa giáo dục, tuyên truyền, nêu gương các điển hình tiên tiến, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg ngày 28/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp.

Nhằm biểu dương, tôn vinh kịp thời, chính xác, có ý nghĩa động viên doanh nghiệp, doanh nhân có đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tiến hành sửa đổi, bổ sung Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ cho phù hợp với thực tiễn trong giai đoạn hiện nay.

Tại hội nghị, đã có 12 ý kiến đóng góp từ các bộ, ngành và các địa phương, đều nhất trí với việc sửa đổi, bổ sung Quyết định. Các đại biểu cho rằng cần làm rõ các nội dung: điều kiện tham gia giải thưởng; xã hội hoá việc tham gia giải thưởng như thế nào... Đồng thời, đề xuất: Bộ nào quản lý ngành nào thì tổ chức giải thưởng thuộc ngành, lĩnh vực đó; khi sửa Quyết định, cần nghiên cứu căn cứ để sửa…

Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà cho biết: Ban Thi đua - Khen thưởng và tổ soạn thảo sẽ nghiên cứu sâu sắc, tiếp thu tổng hợp từ nhiều ý kiến để sửa đổi theo quy định. Trưởng ban đề nghị các bộ ngành, địa phương các đơn vị tham gia lấy ý kiến cần xây dựng quy chế, thông tư gửi về Ban. Sau đó, Ban sẽ soạn thảo và đưa ra thông tư phù hợp, sau đó gửi về các đơn vị, các đơn vị sẽ theo quy chế đó để làm.

Hồng Thiết