Giá trị lý luận và thực tiễn của Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
09/06/2018 - 15:04

TĐKT – Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018), sáng 8/6, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn đối với phong trào thi đua yêu nước hiện nay”. 

Dự và chỉ đạo hội thảo có các đồng chí: Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; GS, TS. Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh..

Cùng dự, có: Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung; Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phạm Văn Linh; đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu khai mạc Hội thảo

Ngày 11/6/1948, nhân kỷ niệm 1.000 ngày Nam bộ kháng chiến, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, chính thức phát động phong trào thi đua ái quốc trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Từ đây, phong trào thi đua ái quốc liên tục phát triển, mở rộng, trở thành phong trào hành động thiết thực gắn liền với các nhiệm vụ chính trị qua các giai đoạn lịch sử vẻ vang của cách mạng Việt Nam.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh: Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được viết ngắn gọn, chỉ khoảng hơn 400 từ, song, đó là sự kết tinh và thể hiện tập trung những nội dung cơ bản tư tưởng của Người về thi đua ái quốc. Lời kêu gọi thi đua ái quốc thực sự là văn kiện chứa đựng những chỉ dẫn hết sức quý báu, có giá trị sâu sắc cả về lý luận và thực tiễn đối với phong trào thi đua yêu nước; đặc biệt là thể hiện rõ nét tính hệ thống và nhất quán trong tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, về xây dựng đời sống mới, xã hội mới, con người mới.

Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, trong sự nghiệp đổi mới hiện nay, phong trào thi đua yêu nước đã được tổ chức sâu rộng, từng bước đổi mới nội dung, hình thức, bám sát thực tiễn, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, địa phương, đơn vị.

Nhiều phong trào thi đua trong toàn quốc được phát động, mang lại hiệu quả thiết thực: Phong trào “Cả nước xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”...

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại Hội thảo

Qua các phong trào thi đua đã có nhiều sáng kiến, mô hình cải tiến kỹ thuật, các giải pháp, biện pháp nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công tác được đề ra, góp phần phát huy mọi tiềm lực trong xã hội để xây dựng đất nước. Qua các phong trào thi đua, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu được tôn vinh, khen thưởng kịp thời, trở thành những tấm gương điển hình trong các phong trào thi đua, mang lại hiệu ứng lan tỏa rộng lớn toàn xã hội.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà trình bày tham luận

Trong tham luận “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước trong xây dựng và hoàn thiện pháp luật về thi đua, khen thưởng hiện nay”, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương,Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà chỉ ra rằng: Những quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước thực sự là nền tảng tư tưởng có giá trị to lớn trong việc xây dựng, hoàn thiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng. Cụ thể là trong việc sửa đổi Luật thi đua, khen thưởng và các nghị định, thông tư, quy chế, quy định hướng dẫn về thi đua, khen thưởng trong giai đoạn hiện nay.

Từ hơn 90 tham luận gửi về ban tổ chức và các ý kiến tham luận tại Hội thảo đã làm sáng tỏ và khẳng định Lời kêu gọi thi đua ái quốc là sự kết tinh và phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam; là sự khởi đầu một phong trào hành động thiết thực, hiệu quả, góp phần quan trọng vào thắng lợi của sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội; là cơ ở nền tảng cho việc xây dựng con người mới trong phong trào thi đua yêu nước.

Phát biểu tổng kết Hội thảo, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh GS.TS Nguyễn Xuân Thắng khẳng định: Hội thảo thực sự là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần khẳng định ý nghĩa lịch sử bất hủ và những giá trị lịch sử to lớn của Lời kêu gọi thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta.

Mai Thảo