Đa dạng hóa hoạt động thi đua để nâng cao chất lượng học tập theo chuyên đề cho học viên hệ 6 ở Học viện Chính trị
15/01/2019 - 14:46

TĐKT - Trong những năm gần đây, để nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của sự nghiệp xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, Học viện Chính trị đã tích cực, chủ động đổi mới phương pháp dạy và học, trọng tâm hướng đến việc nâng cao chất lượng học tập theo chuyên đề cho các đối tượng học viên, đặc biệt là đối với học viên hệ 6. Bởi đây là đối tượng đào tạo sau đại học nên nội dung và phương pháp phải hướng tới phát huy tính tích cực trong tự học của họ.

Nhận thức được vấn đề đó, cơ quan đào tạo, phòng sau đại học, đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý hệ 6 ở Học viện Chính trị đã tổ chức những buổi sinh hoạt phối kết hợp với nhau giữa các lực lượng có liên quan để trao đổi, bàn bạc thống nhất về các nội dung, phương pháp của một chuyên đề, trả lời cho được câu hỏi: Chuyên đề là gì, học tập theo chuyên đề bao gồm những nội dung ra sao; cách lên lớp giảng theo chuyên đề của giảng viên, cách học theo chuyên đề của học viên…từ đó, lựa chọn những nội dung trọng tâm, trọng điểm để giảng dạy cho học viên.

Đặc thù của học tập theo chuyên đề mang tính bao quát rất lớn, xuyên suốt các nội dung, phương pháp, có sự liên quan chặt chẽ với nhau giữa các môn học, chủ đề khác nhau. Vì vậy, việc giảng dạy theo chuyên đề đòi hỏi người giảng viên có sự uyên thâm về kiến thức, sự hiểu biết sâu rộng về những kiến thức xã hội để có thể khát quát hoá, trừu tượng hoá thành những luận điểm, đồng thời, có kinh nghiệm đứng lớp, có phương pháp, tác phong khoa học bao quát được lớp học, xử trí được tình huống một cách linh hoạt, sáng tạo thì mới bảo đảm được chất lượng trong quá trình lên lớp, thu hút được học viên từ đầu đến cuối.

Học viên hệ 6 đa phần là những người đã trải qua cương vị, chức trách khác nhau, do vậy, việc giảng dạy theo chuyên đề của giảng viên cũng cần mang tính gợi mở, định hướng, chỉ đường cho họ về cách khai thác, hướng đi để tư duy độc lập sáng tạo trong họ được khơi dậy, phát huy, huy động một cách tối đa tâm lực, trí lực của mình vào việc thẩm thấu và lan toả những nội dung, những phương pháp đó ra bên ngoài thông qua những hoạt động thực tiễn phong phú, đa dạng như thảo luận, toạ đàm, diễn đàn, thi kiểm tra kết thúc học phần, nghiên cứu khoa học, viết báo…

Chất lượng học tập theo chuyên đề của học viên hệ 6 bao gồm nhiều yếu tố tác động khác nhau, trong đó có yếu tố không thể thiếu được là phải đa dạng hoá các hoạt động thi đua để đánh thức những tiềm năng, thế mạnh của mỗi học viên, tạo ra những đột thi đua đột kích vào từng môn học, từng thời điểm khác nhau.

Theo đó, những hoạt động thi đua của hệ cần đi vào những vấn đề cụ thể, thiết thực gắn với yêu cầu, nhiệm vụ của từng học viên, làm cho mỗi học viên nhận thấy tầm quan trọng của việc học tập theo chuyên đề, trở thành nhu cầu thúc đẩy mỗi học viên, nếu không tích cực học tập theo chuyên đề thì không hoàn thành được nhiệm vụ được giao.

Vì vậy, phải xây dựng chỉ tiêu thi đua cho từng lớp, tăng cường công tác kiểm tra đối với việc học tập của học viên, phát động phong trào diễn thuyết theo chủ đề nhất định do học viên tự chọn dưới sự định hướng của cán bộ quản lý hệ, tổ chức những buổi diễn đàn về nâng cao chất lượng học tập theo chuyên đề cho học viên trong toàn hệ, lựa chọn những học viên có năng lực tốt đứng ra làm mẫu, làm điểm sau đó nhân rộng ra toàn hệ; tổ chức cho các lớp sinh hoạt quán triệt nhiệm vụ, ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ học tập theo chuyên để cho học viên; thường xuyên phối hợp với các lực lượng có liên quan để cập nhật, nắm bắt những thông tin mới phục vụ cho việc học tập theo chuyên đề của học viên.

Cùng với đó, tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm đánh giá về việc học tập theo chuyên đề của học viên và làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến đối với những tập thể, cá nhân có nhiều cố gắng trong việc học tập, rèn luyện.

Trong năm 2018, hệ đã tổ chức được 8 buổi thảo luận theo chuyên đề cho học viên ở các chuyên ngành đào tạo khác nhau: Lớp cao học chủ nghĩa xã hội khoa học, lớp cao học kinh tế chính trị; 3 diễn đàn về học tập theo chuyên đề…

Những hoạt động như vậy đã góp phần rất quan trọng vào việc định hình cho học viên cách thức học tập theo chuyên đề, xây dựng cho mỗi học viên tinh thần, thái độ đúng đắn trong thời gian đào tạo tại Học viện để sau này trở thành những nhà giáo giỏi của Quân đội.

Hiện nay, Học viện đang khuyến khích giảng viên đẩy mạnh việc giảng dạy cho các đối tượng theo chuyên đề để buộc học viên phải liên tục vận động những kiến thức, kinh nghiệm của bản thân vào quá trình học tập của giảng viên. Thực hiện tốt những yêu cầu, nhiệm vụ của người học viên, hoà nhập vào những hoạt động thi đua của hệ là góp phần vào việc nâng cao chất lượng học tập theo chuyên đề cho học viên của Học viện nói chung và của học viên hệ 6 nói riêng.

Phạm Chí Thịnh