Đa dạng hóa các phong trào thi đua để phát huy ý chí tự lực, tự cường của thanh niên quân đội trong giai đoạn hiện nay
29/07/2020 - 19:40

TĐKT - Thanh niên quân đội - bộ phận cấu thành của thanh niên cả nước có vai trò rất quan trọng trong tiến trình phát triển của cách mạng Việt Nam. Mỗi bước phát triển của cách mạng Việt Nam đều gắn liền với đóng góp, cống hiến của thanh niên cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nhất là với thanh niên quân đội, lực lượng chủ yếu thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, hạn hán, lũ lụt, dịch bệnh… Do đó, việc đa dạng hóa các phong trào thi đua yêu nước để phát huy ý chí tự lực, tự cường của thanh niên quân đội trong giai đoạn hiện nay vừa là yêu cầu, nhiệm vụ mang tính cấp bách trước mắt, vừa mang tính chiến lược cơ bản lâu dài nhằm toả sáng phẩm chất, truyền thống tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”.

 Đa dạng hóa các phong trào thi đua yêu nước để phát huy ý chí tự lực, tự cường của thanh niên quân đội trong giai đoạn hiện nay về thực chất là đánh thức, khơi dậy tiềm năng, nguồn lực đã có sẵn ở mỗi thanh niên quân đội, trên nền đó, với sự tổ chức các hoạt động thi đua sẽ cho phép phát huy cao độ những thế mạnh, sở trường của họ vào thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị.

Trong thời gian vừa qua, ở các đơn vị cơ sở trong quân đội đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước với nội dung, hình thức, biện pháp rất phong phú, đa dạng, sáng tạo, đã thu hút, lôi cuốn được đông chiến sĩ tham gia, tiêu biểu như: Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp; Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ; Tuổi trẻ Quân đội vươn tới những đỉnh cao; Thanh niên Quân đội tiến quân vào khoa học và công nghệ…

Thông qua những phong trào thi đua như vậy, không chỉ giáo dục, bồi dưỡng lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, phẩm chất, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của Đảng, quân đội, đơn vị mà còn phát huy ý chí tự lực, tự cường của thanh niên quân đội, chủ động khắc phục khó khăn, gian khổ, vất vả, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Từ thực tiễn thực hiện các phong trào thi đua ở các đơn vị cơ sở, đã xuất hiện nhiều tấm gương chiến sĩ tiêu biểu về nghị lực, ý chí trong rèn luyện, học tập. Các phong trào thi đua yêu nước ở các đơn vị cơ sở trong quân đội đã góp phần rất quan trọng để động viên, khích lệ, cổ vũ chiến sĩ không ngừng tu dưỡng phấn đấu rèn luyện xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện về mọi mặt.

Theo đó, việc đa dạng hóa các phong trào thi đua yêu nước để phát huy ý chí tự lực, tự cường của thanh niên quân đội ở đơn vị cơ sở hiện nay cần thiết thực, cụ thể, gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao, phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị; tạo được sự đoàn kết, thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động cách mạng. Muốn vậy, cần thực hiện tốt một số nội dung, biện pháp sau.

Một là, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ quản lý đơn vị, thanh niên quân đội về tầm quan trọng của việc đa dạng hóa các phong trào thi đua.

Cán bộ quản lý đơn vị, thanh niên quân đội (bao gồm chiến sĩ đang thực hiện nghĩa vụ quân sự năm thứ nhất, năm thứ hai) phải nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc đa dạng hóa các phong trào thi đua yêu nước để phát huy ý chí tự lực, tự cường là nhằm phục vụ cho các nhiệm vụ của đơn vị, không phải cho một cá nhân, tổ chức nào. Nhận thức, trách nhiệm của cán bộ quản lý đơn vị, thường xuyên, trực tiếp nhất là cán bộ chính trị phải chủ động xây dựng kế hoạch thi đua, tổ chức phát động thi đua, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, động lực mới cho cả một giai đoạn thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm của đơn vị. Phát huy vai trò, trách nhiệm của đông đảo cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị cùng tham gia xây dựng, thực hiện các nội dung, chỉ tiêu thi đua đã đề ra. Hàng tuần, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về kết quả thực hiện các mục tiêu, nội dung của phong trào thi đua yêu nước, từ đó, có biểu dương, khen thưởng, chấn chỉnh, uốn nắn kịp thời những nhận thức lệch lạc chưa đúng, tạo thành sức mạnh đoàn kết rộng khắp bền vững trong toàn thể đơn vị.

Hai là, phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lý đơn vị trong kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.

Đây là nội dung, biện pháp có vai trò rất quan trọng quyết định đến thành công của việc đa dạng hóa các phong trào thi đua yêu nước, phát huy ý chí tự lực, tự cường của thanh niên quân đội trong giai đoạn hiện nay. Đội ngũ cán bộ quản lý đơn vị định kỳ hàng tháng phải kiểm tra chất lượng thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được giao của thanh niên quân đội, xem họ đã làm được những gì, chưa làm được những gì, không được khoán trắng, phó mặc cho bản thân thanh niên quân đội thực hiện.

Thông qua kiểm tra, đánh giá như vậy, buộc thanh niên quân đội phải tích cực, chủ động hoàn thiện những nội dung, khoa mục còn thiếu, còn yếu; đề cao tinh thần, trách nhiệm với nhiệm vụ được giao; đồng thời, cũng để giáo dục, bồi dưỡng ý thức chính trị với bản thân và với đơn vị, không được lơ là, thờ ơ.

Trong quá trình kiểm tra, đánh giá phải khách quan, công tâm, chỉ rõ những việc đã làm được, chưa làm được với tinh thần xây dựng đơn vị vững mạnh, đoàn kết, thống nhất là chính, không được mạt sát, dựa vào đó để xử lý nặng chiến sĩ…

Ba là, làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng với tập thể, cá nhân có nhiều nỗ lực, cố gắng trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.

Việc biểu dương, khen thưởng này phải thật sự dân chủ, khách quan, đúng người, đúng việc, ai xứng đáng, làm tốt, có nhiều nỗ lực, cố gắng trong học tập, rèn luyện, thực hiện các nhiệm vụ thì khen thưởng, biểu dương, tránh hình thức, tô hồng, không đúng người, đúng việc. Đội ngũ cán bộ quản lý đơn vị phải thường xuyên bám nắm hoạt động của chiến sĩ để phát hiện, tìm ra hạt nhân ưu tú tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ của đơn vị; phát huy vai trò, trách nhiệm của tập thể quân nhân trong đơn vị, nhất là đồng chí thường xuyên cùng ăn, ở, sinh hoạt với nhau phát hiện rất dễ; biểu dương, khen thưởng thiết thực, cụ thể, như thưởng phép cho về nhà thăm gia đình, không cắt gác trong một tuần…

Thực hiện tốt những nội dung, biện pháp trên là góp phần thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” do Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng phát động, gắn với làm tốt việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cán bộ quản lý đơn vị căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị có hình thức, biện pháp phát huy ý chí tự lực, tự cường của thanh niên quân đội cho phù hợp, đạt được mục đích, nhiệm vụ đề ra.

                      Đỗ Quang Dũng