Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam nỗ lực thi đua hết mình trong những tháng trọng điểm
18/09/2017 - 12:00

TĐKT - Những tháng đầu năm 2017, doanh thu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ đạt 9.617 tỷ đồng, tăng trưởng 8.27%, bồi thường thực trả 2.627 tỷ đồng, dự phòng bồi thường 4.761 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường đã bao gồm dự phòng bồi thường là 76%...

Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới hỗ trợ nhân đạo cho những gia đình nạn nhân gặp rủi ro về giao thôn

Bảo hiểm xe cơ giới chiếm tỷ trọng 34% trong tổng doanh thu toàn thị trường, đạt doanh thu 3.291 tỷ đồng, tăng trưởng 15.89%. Số tiền bồi thường thực trả 1.247 tỷ đồng, dự phòng bồi thường 1.894 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường là 95% (bao gồm dự phòng bồi thường).

Bảo hiểm sức khỏe chiếm tỷ trọng 27% trong tổng doanh thu toàn thị trường, đạt doanh thu 2.602 tỷ đồng, tăng trưởng 17.32%. Số tiền bồi thường thực trả 731 tỷ đồng, dự phòng bồi thường 492 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường là 47% (bao gồm dự phòng bồi thường).

Song song với đó, Bảo hiểm tài sản thiệt hại chiếm tỷ trọng 14% trong tổng doanh thu toàn thị trường, đạt doanh thu 1.385 tỷ đồng, giảm 1,80% so với cùng kỳ năm ngoái. Số tiền bồi thường thực trả 60 tỷ đồng, dự phòng bồi thường 695 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường là 54% (bao gồm dự phòng bồi thường).

Bảo hiểm cháy nổ chiếm tỷ trọng 7% trong tổng doanh thu toàn thị trường, đạt doanh thu 755 tỷ đồng, giảm 2,67% so với cùng kỳ năm ngoái. Số tiền bồi thường thực trả 195 tỷ đồng, dự phòng bồi thường 408 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường là 79% (bao gồm dự phòng bồi thường).

Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển chiếm tỷ trọng 5% trong tổng doanh thu toàn thị trường, đạt doanh thu 552 tỷ đồng, tăng 10,42% so với cùng kỳ năm ngoái. Số tiền bồi thường thực trả 91 tỷ đồng, dự phòng bồi thường 377 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường là 84% (bao gồm dự phòng bồi thường).

Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu chiếm tỷ trọng 5% trong tổng doanh thu toàn thị trường, đạt doanh thu 540 tỷ đồng, giảm 13,48% so với cùng kỳ năm ngoái. Số tiền bồi thường thực trả 125 tỷ đồng, dự phòng bồi thường 605 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường là 135% ( bao gồm dự phòng bồi thường).

Các nghiệp vụ bảo hiểm khác gồm bảo hiểm trách nhiệm đạt 233 tỷ đồng, tăng trưởng 18,74%, bảo hiểm hàng không 121 tỷ đồng giảm 42,62%, bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính 47 tỷ đồng tăng trưởng 39,10%, bảo hiểm thiệt hại kinh doanh 62 tỷ đồng tăng trưởng 17,63%, bảo hiểm nông nghiệp đạt 17 tỷ đồng tăng trưởng 75,33%, bảo hiểm bảo lãnh 6 tỷ đồng, tăng trưởng 9,3%.

Các doanh nghiệp bảo hiểm đạt doanh thu phí bảo hiểm cao là Bảo Việt đạt 1.843 tỷ đồng tăng 16,79% chiếm 19,16% thị phần; PVI đạt 1.696 tỷ đồng giảm 9,99% chiếm 17,63% thị phần; Bảo Minh đạt 838 tỷ đồng tăng 13,13% chiếm 8,71% thị phần; PTI đạt 755 tỷ đồng tăng trưởng 4,30% chiếm 7,85% thị phần, PJICO đạt 594 tỷ đồng tăng trưởng 1,86% chiếm 6,18% thị phần.

Số lượng hợp đồng khai thác mới 3 tháng đầu năm 2017 đạt 364.451 hợp đồng (sản phẩm chính), tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó, có 364.132 hợp đồng cá nhân (tăng 31%) và 319 hợp đồng nhóm (giảm 84%) với chủ yếu là các sản phẩm bảo hiểm hưu trí.

Số lượng hợp đồng khôi phục hiệu lực (sản phẩm chính) 3 tháng đầu năm 2017 là 23.358 hợp đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Số lượng hợp đồng hết hiệu lực trong kỳ là 211.895 hợp đồng tăng 4% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng số lượng hợp đồng có hiệu lực cuối kỳ (sản phẩm chính) là 6.578.978 hợp đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Các doanh nghiệp có số lượng hợp đồng có hiệu lực lớn nhất bao gồm Bảo Việt (1.879.443 hợp đồng), Prudential (1.785.077 hợp đồng) và Manulife (726.765 hợp đồng).

Về cơ cấu số lượng hợp đồng theo sản phẩm, 3 sản phẩm được ưa chuộng và chiếm tỷ trọng cao nhất gồm sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp (57,4%), sản phẩm bảo hiểm đầu tư (34,7%) và sản phẩm bảo hiểm tử kỳ (6,2%).

Phí bảo hiểm định kỳ năm đầu  đạt 4.199  tỷ đồng tăng 27% so với cùng kỳ năm trước, phí bảo hiểm đóng một lần là 110 tỷ đồng tăng 50,3% so với cùng kỳ năm trước. Tổng phí khai thác mới 3 tháng đầu năm 2017 đạt 4.309 tỷ đồng tăng 27,5% so với cùng kỳ năm trước. Dẫn đầu về phí bảo hiểm khai thác mới là Bảo Việt Nhân thọ là 934 tỷ đồng, Prudential với 843 tỷ đồng và Manulife là 596 tỷ đồng.

Tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường là 12.340 tỷ đồng, tăng 30,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, sản phẩm bảo hiểm cá nhân đạt 12.213 tỷ đồng (tăng 30,2%) và sản phẩm bảo hiểm nhóm đạt 127 tỷ đồng (tăng 20%). Các doanh nghiệp chiếm thị phần tổng doanh thu lớn trên thị trường bao gồm Bảo Việt (3.590 tỷ đồng), Prudential (3.040 tỷ đồng), Manulife (1.512 tỷ đồng), Dai-ichi Life (1.291 tỷ đồng) và AIA (1.255 tỷ đồng).

Tổng doanh thu phí khai thác qua kênh ngân hàng và các tổ chức tín dụng (bancassurance) đạt 709,7 tỷ đồng.

Với những nỗ lực không ngững Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam những tháng cuối năm sẽ đạt kết quả cao.

La Giang