Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp
06/07/2018 - 14:13

TĐKT - Ngày 6/7, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến với điểm cầu Trung ương và 63 điểm cầu ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để triển khai thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 28/2/2018 (gọi tắt là Đề án 250). Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Trung ương.

Hội nghị trực tuyến triển khai Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp

Cục trưởng Cục Bảo trợ tư pháp Đỗ Hoàng Yến cho biết: Đề án 250 được ban hành nhằm tiếp tục đổi mới và tạo chuyển biến căn bản, đột phá về chất lượng, hiệu quả hoạt động giám định tư pháp, góp phần nâng cao chất lượng của hoạt động tố tụng trong thời gian tới, đồng thời thúc đẩy xã hội hóa hoạt động giám định tư pháp.

Đề án xác định rõ 7 mục tiêu cụ thể cần đạt được trong công tác giám định tư pháp: Hoàn thiện thể chế về giám định tư pháp, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, đồng bộ, khả thi, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp phù hợp với tình hình mới; hoàn thiện hệ thống tổ chức pháp y tâm thần theo hướng chú trọng yếu tố trọng điểm, khu vực, tạo điều kiện thuận lợi cho việc trưng cầu giám định của cơ quan tiến hành tố tụng; đào tạo nguồn nhân lực pháp y, pháp y tâm thần, đảm bảo đáp ứng yêu cầu về số lượng, chất lượng chuyên môn và kiến thức pháp lý.

Cùng với đó, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại cho tổ chức giám định tư pháp công lập; nghiên cứu, kiến nghị cơ chế phù hợp để tổ chức thực hiện giám định theo yêu cầu của hoạt động tố tụng trong các lĩnh vực không có tổ chức giám định tư pháp công lập chuyên trách và đề ra giải pháp đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động giám định tư pháp; kiến nghị chính sách, ưu đãi nhằm thu hút người làm giám định; xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước và giữa cơ quan quản lý nhà nước với cơ quan trưng cầu giám định.

Đề án đưa ra 3 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: Tiếp tục hoàn thiện chế định giám định tư pháp. Tiếp tục hoàn thiện tổ chức giám định tư pháp; nâng cao chất lượng người giám định tư pháp; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ giám định. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giám định tư pháp.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi về những phương hướng, giải pháp và kiến nghị nhằm bảo đảm tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tại một số bộ, ngành, địa phương trong thời gian tới.

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo, Thủ trưởng các bộ, ngành ở Trung ương và UBND cấp tỉnh cần tập trung chỉ đạo thực hiện đầy đủ những nhiệm vụ được giao trong Đề án; đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu:

Tiếp tục quán triệt những nội dung cơ bản của Đề án, có giải pháp thiết thực để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các ngành, các cấp, của cán bộ, công chức và nhân dân về vị trí, vai trò của công tác giám định tư pháp.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung rà soát, nghiêm túc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao và hoàn thành đúng tiến độ Đề án đã đề ra.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp đề nghị Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng tiếp tục thực hiện các giải pháp củng cố cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giám định của các tổ chức giám định tư pháp chuyên trách, nâng cao chất lượng đội ngũ giám định viên tư pháp đảm bảo số lượng, chất lượng, đáp ứng yêu cầu giám định của hoạt động tố tụng.

Đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ quản lý những lĩnh vực giám định không có tổ chức giám định tư pháp chuyên trách (tài chính, xây dựng, tài nguyên và môi trường, thông tin và truyền thông, công thương, khoa học và công nghệ, kế hoạch và đầu tư, ngân hàng, tiền tệ…) cần đề ra các giải pháp hiệu quả nhằm hoàn thiện về quy trình giám định, chỉ định đầu mối chịu trách nhiệm tiếp nhận, báo cáo người có thẩm quyền trong việc phân công tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện giám định theo trưng cầu của cơ quan tố tụng.

Đề nghị các đồng chí Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề cao trách nhiệm trong việc chỉ đạo thực hiện việc giám định theo trưng cầu của cơ quan tiến hành tố tụng, nhằm chấm dứt tình trạng né tránh, chậm thực hiện giám định, gây khó khăn cho công tác điều tra, truy tố, xét xử, nhất là đối với một số vụ án kinh tế, tham nhũng lớn mà dư luận quan tâm.

Phương Thanh