Nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Di chúc của Người
12/08/2019 - 20:50

TĐKT - Chiều 12/8, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản họp báo Hội thảo khoa học "Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh".

Họp báo thông tin về Hội thảo

Dự kiến diễn ra vào ngày 22/8 tại Hà Nội, Hội thảo là sự kiện khoa học, văn hóa quan trọng, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hội thảo bao gồm 60 chuyên đề do các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, người làm công tác Đảng chuyên trách ở các ngành nghề, lĩnh vực, vùng miền trên cả nước nghiên cứu, chắt lọc, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó, làm rõ những luận điểm trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức nhân ái, phong cách giản dị, tinh thần nêu gương của Người về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, về vai trò và giá trị thực tiễn của việc nêu gương đối với cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trên 3 phương diện:

Về phương diện lý luận, Hội thảo tập trung làm rõ hơn về nội hàm về đạo đức "nêu gương" của Chủ tịch Hồ Chí Minh kết tinh trong Di chúc và trong cuộc đời, sự nghiệp của Người; làm sâu sắc hơn đạo đức "nêu gương" trong sáng, giản dị, có sức cảm hóa, thu hút cán bộ, đảng viên, nhân dân học tập và làm theo.

Qua 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, giá trị về lý luận tiếp tục được phát triển, vận dụng sáng tạo trong từng giai đoạn lịch sử cụ thể, từ đó làm rõ hơn tính khoa học, nhân văn, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong công tác xây dựng Đảng; xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì nhân dân.

Về phương diện thực tiễn, Hội thảo tập trung làm rõ giá trị thực tiễn, kết quả và thành tựu, những vấn đề mới đặt ra để thực hiện việc noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 98-QĐ/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

Cùng với đó, Hội thảo sẽ làm rõ những kết quả, thành tựu trên các lĩnh vực trong phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại; xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Trên cơ sở phân tích, làm rõ giá trị lý luận, kết quả thực tiễn noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh theo Di chúc của Người, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định nêu gương của Ban Bí thư, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương để đề xuất nội dung, giải pháp thực hành noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với nội dung xây dựng Đảng về đạo đức và các quy định về nêu gương đảm bảo sát yêu cầu thực tế, đem lại hiệu quả thiết thực, đáp ứng yêu cầu về công tác xây dựng Đảng hiện nay.

Sau Hội thảo, Ban Tổ chức sẽ phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Sự thật xuất bản cuốn sách "Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh". Nội dung cuốn sách tập hợp các chuyên đề, tham luận, một số bài viết và hình ảnh về Hội thảo. Sách dùng để phục vụ công tác nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở cơ quan đơn vị, địa phương.

Phương Thanh