Hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ của ngành Nội vụ năm 2019
15/01/2019 - 15:40

TĐKT - Ngày 15/1, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ của ngành Nội vụ năm 2019. Dự và chỉ đạo Hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình. Cùng dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân và các Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa cho biết: Năm 2018 là năm bản lề thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2015 - 2020). Ngay từ những ngày đầu năm, ngành Nội vụ đã tập trung chỉ đạo quyết liệt nhằm cụ thể hoá các nhiệm vụ được Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ và ngành Nội vụ.

Theo đó, với quyết tâm chính trị cao trong năm 2018, Bộ Nội vụ đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm. Công tác cải cách tổ chức bộ máy ở các bộ, ngành; xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; công tác tổ chức chính quyền địa phương, cải cách chính sách tiền lương, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức viên chức, thi đua - khen thưởng... đã có những chuyển biến rõ nét và đạt được những kết quả quan trọng.

Bộ và ngành Nội vụ luôn bám sát định hướng, quan điểm, đường lối của Đảng, chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Chính sách thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ được chỉ đạo sát sao; các văn bản, đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đảm bảo tiến độ và chất lượng. Tham mưu cấp có thẩm quyền trình Trung ương, Quốc hội ban hành nhiều văn bản quan trọng thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Nội vụ.

Công tác cải cách hành chính của Chính phủ và các Bộ, ngành, địa phương đã có nhiều chuyển biến tích cực. Kỷ luật, kỷ cương hành chính từng bước được tăng cường, góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình biểu dương và đánh giá cao kết quả đạt được của Bộ, ngành Nội vụ trong năm 2018.

Đối với nhiệm vụ năm 2019, Phó Thủ tướng đề nghị lãnh đạo Bộ Nội vụ cần phát huy dân chủ, đoàn kết, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu: Tiếp tục tập trung công tác xây dựng thể chế, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong các lĩnh vực mà Bộ, ngành Nội vụ được phân công, phấn đấu xây dựng hệ thống thể chế đồng bộ, thống nhất. Tiếp tục đôn đốc, đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020.

Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế và tuyển dụng, sử dụng quản lý công chức, viên chức bảo đảm đồng bộ giữa quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nhất là công tác quy hoạch, bổ nhiệm, đánh giá, kỷ luật, rà soát vướng mắc trong công tác tuyển dụng, sử dụng, thi nâng ngạch quản lý công chức, viên chức để có giải pháp khắc phục. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo đúng tinh thần Nghị quyết 101 của Chính phủ.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, ngành Nội vụ cần tiếp tục nghiên cứu việc phân cấp giữa Trung ương và địa phương trên các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Nội vụ, bảo đảm phù hợp với các quy định của pháp luật, tình hình thực tế, đồng thời phải có cơ chế kiểm tra giám sát và chế tài xử lý các trường hợp vi phạm.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu các nhóm vấn đề quan trọng mà Phó Thủ tướng chỉ đạo. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các cơ quan, đơn vị thuộc ngành Nội vụ tích cực nghiên cứu, phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm cá nhân, cùng cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành kế hoạch công tác đề ra với 9 nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, tập trung thực hiện nhiệm vụ được giao bằng chương trình, kế hoạch cụ thể, rõ lộ trình thực hiện, phân công hợp lý.

Thứ hai, trên cơ sở thông điệp của Chính phủ là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả” và phương châm của Bộ Nội vụ là “Tăng tốc, bứt phá, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh truyền thông và ứng dụng công nghệ thông tin” để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Bộ.

Thứ ba, các đơn vị được phân công tham mưu xây dựng, hoàn thiện thể chế cần đổi mới, sáng tạo trong tư duy, nhận thức; có tầm nhìn chiến lược để tham mưu những chính sách dài hạn, phục vụ quá trình hội nhập đất nước.

Thứ tư, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong nội bộ của Bộ Nội vụ.

Thứ năm, khẩn trương xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2019 để tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao thêm thẩm quyền.

Thứ sáu, các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ siết chặt kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ trong thực hiện nhiệm vụ và tăng cường đấu tranh phòng, chống tham nhũng, đặc biệt theo chỉ đạo của Trung ương.

Thứ bảy, tiếp tục quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 70-NQ/BCSĐB ngày 20/3/2018 của BCSĐ Bộ về công tác cán bộ của Bộ và Nghị quyết số 280/NQ/BCSB Bộ về công tác cán bộ của Bộ và Nghị quyết số 280/NQ/BCSB ngày 26/12/2017 về tăng cường thực hiện các quy định về bảo vệ chính trị nội bộ và kỷ cương, kỷ luật hành chính trong Bộ.

Thứ tám, xây dựng kế hoạch của Bộ Nội vụ triển khai nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Cuối cùng, tổ chức, theo dõi, đôn đốc các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ thực hiện các nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Bộ Nội vụ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ đã được cụ thể hoá trong Quyết định số 01/QĐ-BNV ngày 01/01/2019 của Bộ trưởng, định kỳ tổng hợp, báo cáo theo quy định.

Hồng Thiết