Thanh tra tỉnh Lai Châu học tập và làm theo gương Bác
04/11/2019 - 20:25

TĐKT - Học tập và làm theo gương Bác, lực lượng Thanh tra tỉnh Lai Châu đã từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần đắc lực cùng toàn tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Làm theo gương Bác

Thanh tra tỉnh Lai Châu là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, có trách nhiệm giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tiến hành thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Hiện nay, cơ quan Thanh tra tỉnh có 31 đồng chí, trong đó có 30 đồng chí trình độ đại học. Chi bộ Thanh tra tỉnh có 5 tổ đảng với 25 đảng viên.

Thanh tra tỉnh Lai Châu tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam

Trong 3 năm qua, nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị từ việc quán triệt, triển khai thực hiện đến tổng kết, Thanh tra tỉnh Lai Châu đã có những bước tiến rõ rệt trong thực hiện nhiệm vụ. Nhất là năm 2019, thực hiện Kế hoạch số 64/KH/ĐUK, ngày 22 tháng 5 năm 2019 của Đảng ủy Khối tỉnh Lai Châu về tổ chức tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), kỷ niệm 50 năm ngày mất của Người (2/9/1969 - 2/9/2019), Thanh tra tỉnh đã ghi những dấu ấn nổi bật, toàn diện trong mọi mặt hoạt động.

Việc quán triệt, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Khóa XII và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã được triển khai thực hiện nghiêm túc. Hàng năm, Thanh tra tỉnh kịp thời xây dựng kế hoạch tổ chức học tập các chuyên đề; duy trì tốt việc triển khai nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong sinh hoạt Chi bộ và các đoàn thể; thực hiện rà soát, bổ sung chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với đảng viên, công chức cơ quan; tổ chức cho đảng viên, công chức, người lao động đăng ký thực hiện nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sát với yêu cầu nhiệm vụ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Đảng viên, công chức sau khi được học tập các chuyên đề đều có nhận thức sâu sắc về giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng hiện nay.

Từ đó mỗi đảng viên luôn đề cao vai trò, trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong việc chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các quy định về những điều đảng viên không được làm; thường xuyên nâng cao tinh thần tự phê bình và phê bình; rèn luyện tư tưởng chính trị vững vàng; đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh thực hiện tốt nguyên tắc xây dựng Đảng; luôn có tinh thần, trách nhiệm cao trong thực thi nhiệm vụ để quần chúng học tập và noi theo như lời Bác từng căn dặn “Cán bộ thanh tra như cái gương soi mặt, gương mờ thì không soi được”.

Những chuyển biến rõ nét trong công tác chuyên môn

Thông qua học tập và làm theo lời Bác, thời gian qua, toàn ngành Thanh tra tỉnh Lai Châu luôn hoàn thành tốt kế hoạch thanh tra hàng năm, các cuộc thanh tra được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, theo đúng nội dung kế hoạch phê duyệt. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được tập trung chỉ đạo sát sao, chú trọng rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài góp phần ổn định tình hình an ninh, chính trị ở địa phương, hạn chế phát sinh những điểm nóng khiếu kiện đông người.

Ngoài ra, ngành thanh tra chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai có hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo của trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng, tham mưu thực hiện các nhiệm vụ đột xuất do thủ trưởng các cấp, các ngành giao; quan tâm tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo nhằm nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức.

Đồng chí Võ Thị Thiệp – Chánh Thanh tra tỉnh Lai Châu

Đồng chí Võ Thị Thiệp - Chánh Thanh tra tỉnh Lai Châu cho biết: Trong 9 tháng đầu năm 2019, toàn ngành Thanh tra Lai Châu đã triển khai thực hiện 96 cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính, chuyên ngành tại 421 tổ chức, cá nhân. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện sai phạm và kiến nghị xử lý về kinh tế với tổng số tiền 5.686,60 triệu đồng; ban hành 6 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 30,70 triệu đồng; tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra trên địa bàn tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2017 - 2020”.

Tham mưu giúp thủ trưởng các cấp, các ngành triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật và các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác khiếu nại, tố cáo, duy trì thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo phát sinh ngay từ cơ sở; tổ chức tiếp 1.032 lượt với 1.368 người, tiếp nhận và xử lý 1.197 đơn các loại, giải quyết 100% các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.

Bên cạnh đó, ngành thanh tra đã chủ động tham mưu giúp thủ trưởng các cấp, các ngành xây dựng và thực hiện kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2019, triển khai thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, đơn vị, tham mưu tổ chức Hội nghị quán triệt Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018. Đồng thời chỉ đạo, đôn đốc việc giảng dạy nội dung phòng, chống tham nhũng trong các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh”.

Phát huy những kết quả, thành tích đạt được trong thời gian tới, Thanh tra tỉnh Lai Châu tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, góp phần vào sự phát triển của ngành và địa phương, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Thu Phương