Ngành hải quan thi đua thực hiện văn hóa công sở
13/01/2020 - 11:50

TĐKT - Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan vừa ký Quyết định 3802/QĐ-TCHQ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào 'Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở' giai đoạn 2020 - 2025.

Chi cục Hải quan TP Hồ Chí Minh thi đua thực hiện văn hoá công sở

Kế hoạch đề ra nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức (CBCC), viên chức trong việc tu dưỡng, rèn luyện thực hiện đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí… tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động của mỗi cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó, xây dựng hình ảnh đội ngũ CBCC, viên chức hải quan gương mẫu, chuyên nghiệp, thân thiện, năng động, sáng tạo, tận tụy, liêm chính.

Đặc biệt, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua những việc làm cụ thể hàng ngày, trên mọi lĩnh vực công tác.

Song song với đó là bảo đảm tính liên tục, hiệu quả, chuyên nghiệp trong hoạt động của các đơn vị, tạo môi trường làm việc văn minh, hiện đại, thân thiện, trách nhiệm, minh bạch, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Kế hoạch của Tổng cục Hải quan đưa ra cụ thể các nội dung và tiêu chuẩn thi đua đối với cá nhân, tập thể thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan.

Đối với tập thể thực hiện “Thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp” với các nhiệm vụ trọng tâm: Tham mưu xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo, lãnh đạo quản lý, điều hành trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và các văn bản quy định về văn hóa công sở của cơ quan, đơn vị, địa phương; đẩy mạnh cải cách hành chính, công khai, minh bạch, đơn vị hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc tại cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, tăng cường thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thông qua những việc làm cụ thể hàng ngày, trên mọi lĩnh vực công tác.

Tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả bám sát các nhiệm vụ chính trị trọng tâm và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị để thu hút, tập hợp sự tham gia của đội ngũ CBCC, viên chức góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đối với cá nhân, thực hiện “Thi đua thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp” với các nội dung cụ thể: Chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp trong công việc; thực hiện nghiêm túc các chuẩn mực trong giao tiến, ứng xử; thường xuyền tu dưỡng, rèn luyện chuẩn mực về đạo đức, lối sống…

Theo kế hoạch của Tổng cục Hải quan, phong trào thi đua được triển khai thực hiện từ nay đến hết năm 2025. Cụ thể, tháng 1/2020, tổ chức phát động, ban hành kế hoạch triển khai thực hiện phong trào thi đua trong toàn ngành hải quan; năm 2022, tiến hành sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua trong toàn ngành; năm 2025, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua trong toàn ngành.

La Giang