Huyện Nho Quan (Ninh Bình): Nhiều mô hình, điển hình "Dân vận khéo" hoạt động hiệu quả
30/08/2023 - 10:15

BTĐKT – Những năm gần đây, phong trào thi đua "Dân vận khéo" trên địa bàn huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình đã được triển khai sâu rộng, hiệu quả, với nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động ngày càng đa dạng, phong phú. Nhiều mô hình, điển hình "Dân vận khéo" trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội được duy trì, nhân rộng, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội, từng bước làm thay đổi diện mạo nông thôn và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân trên địa bàn.

Lãnh đạo huyện Nho Quan trao giấy chứng nhận mô hình Dân vận khéo cho các tập thể. (ảnh: Báo Ninh Bình)

Giai đoạn 2021 - 2023, phong trào thi đua "Dân vận khéo", trọng tâm là xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình "Dân vận khéo" trên các lĩnh vực được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng của huyện Nho Quan quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nghiêm túc, sâu rộng. Nhờ đó, phong trào đã đi vào đời sống xã hội, thu được nhiều kết quả tốt, trở thành phong trào chung của cả hệ thống chính trị và được các tầng lớp nhân dân trong huyện đồng tình, hưởng ứng, tích cực tham gia.

Phong trào thi đua "Dân vận khéo" đã tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới; từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm, phong cách gần dân, trọng dân, vì dân của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; phát huy quyền làm chủ, tính tích cực, chủ động của nhân dân. Đồng thời, qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình "Dân vận khéo" tiêu biểu trên các lĩnh vực.

Giai đoạn 2021 - 2023, toàn huyện đăng ký xây dựng 317 mô hình "Dân vận khéo", trong đó: Lĩnh vực kinh tế có 76 mô hình, lĩnh vực văn hóa - xã hội có 191 mô hình; lĩnh vực an ninh, quốc phòng 26 mô hình; lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị 24 mô hình. Qua kiểm tra, khảo sát hiện nay các mô hình đang triển khai đạt kết quả tốt.

Điển hình là: Mô hình nuôi cá tại xã Văn Phong, Sơn Thành, Thanh Lạc, Thượng Hòa; mô hình nuôi ong lấy mật tại xã Cúc Phương; mô hình nuôi hươu lấy nhung tại xã Phú Long, Kỳ Phú, Cúc Phương; mô hình trồng na trái vụ tại xã Phú Long, trồng nếp hạt cau tại xã Kỳ Phú; mô hình "Nhà sạch, vườn đẹp", "Nhà sạch, ngõ đẹp"; "Vận động thanh niên lên đường nhập ngũ"; "Thắp sáng đường quê"; tuyên truyền thành lập tổ chức công đoàn, tổ chức đoàn thanh niên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước…

Ngoài ra, có các mô hình tự quản về an ninh trật tự, góp phần giữ vững ổn định chính trị, an ninh nông thôn, như mô hình "Vận động nhân dân tham gia quản lý, giáo dục, cảm hóa những người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư" của Công an huyện, mô hình "Tổ an ninh tự quản" của Hội Cựu chiến binh huyện...

Thông qua xây dựng mô hình "Dân vận khéo", nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp và nhân dân được nâng lên. Phong trào "Dân vận khéo" đã được triển khai cụ thể hơn, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, giải quyết được những vấn đề mới nảy sinh có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân.

Hiệu quả từ phong trào thi đua "dân vận khéo" đã góp phần đưa kinh tế của huyện có bước phát triển khá, đời sống người dân được nâng cao; văn hóa có nhiều tiến bộ, đã tạo được đồng thuận cao trong xây dựng đời sống văn hóa mới, xóa bỏ được nhiều tập tục lạc hậu, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, bảo đảm an sinh xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc…

Ghi nhận những kết quả đó, vừa qua, Ban Chỉ đạo phong trào thi đua Dân vận khéo huyện đã khen thưởng cho 19 mô hình Dân vận khéo giai đoạn 2021 - 2023; UBND huyện khen thưởng cho 19 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Dân vận khéo giai đoạn 2021 - 2023.

Thời gian tới, huyện Nho Quan sẽ tiếp tục thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI). Triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Ban Dân vận Trung ương, của tỉnh, của huyện về thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo". Đẩy mạnh công tác phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện phong trào thi đua. Quan tâm công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ dân vận cho cán bộ, công chức, nhất là về kỹ năng, phương thức vận động, cách thức triển khai thực hiện phong trào thi đua, xây dựng mô hình, điển hình "Dân vận khéo"…

Hữu Dũng