Bình Phước thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” giai đoạn 2022 - 2027, gắn với thi đua “Phụ nữ Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt”
28/08/2023 - 14:44

BTĐKT - Ngày 17/8/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước đã ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” giai đoạn 2022 - 2027, gắn với phong trào thi đua “Phụ nữ Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt” (sau đây gọi tắt là phong trào thi đua).

Phong trào được triển khai nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam; khích lệ, động viên và phát huy mạnh mẽ tinh thần nỗ lực vươn lên, khát vọng cống hiến tài năng, trí tuệ và công sức của các tầng lớp phụ nữ, góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước và phát huy cao độ trách nhiệm của các cấp Hội trong việc tuyên truyền, vận động các tầng lớp phụ nữ, cán bộ, hội viên tham gia hưởng ứng phong trào thi đua; nâng cao vai trò của các cấp Hội trong công tác tham mưu cấp ủy, phối hợp chính quyền, các đoàn thể và kết nối nguồn lực xã hội, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để phụ nữ thực hiện hiệu quả các nội dung của phong trào thi đua.

Lễ tuyên dương “Mẹ” TP Đồng Xoài lần thứ nhất

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” giai đoạn 2022 - 2027, gắn với phong trào thi đua “Phụ nữ Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt”; tổ chức triển khai có hiệu quả phong trào này với nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương để thu hút, tập hợp sự tham gia của đông đảo nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ngoài các nội dung như trên, các cấp Hội phụ nữ phải thực hiện đạt và vượt các nhiệm vụ, chỉ tiêu giao hằng năm, nhiệm kỳ.

Đối với phụ nữ, hội viên, cán bộ Hội các cấp, kế hoạch nêu rõ:

Về trình độ thì đối với phụ nữ, hội viên: Có trình độ học vấn, trình độ chuyên môn phù hợp yêu cầu công việc; có hiểu biết cơ bản về đời sống xã hội. Chủ động, tích cực học tập nâng cao kiến thức, kỹ năng cho bản thân và lan tỏa tinh thần học tập đến những người xung quanh. Có khả năng áp dụng kiến thức mới, cải tiến hoặc ứng dụng khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc và thực tiễn cuộc sống góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả lao động, sản xuất, kinh doanh và công tác. Đối với cán bộ Hội các cấp: Ngoài những yêu cầu chung theo quy định của Đảng, Nhà nước và Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, cần chủ động học tập, nghiên cứu nâng cao kiến thức về bình đẳng giới, kỹ năng nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công tác Hội; có khả năng vận động lồng ghép; sáng tạo, đổi mới tổ chức hoạt động Hội đem lại hiệu quả thiết thực.

Về đạo đức đối với phụ nữ, hội viên: Thực hiện tốt quyền và trách nhiệm của công dân; rèn luyện các phẩm chất đạo đức “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”; có ý thức giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam và phụ nữ Việt Nam; giữ gìn uy tín cá nhân, là tấm gương trong gia đình và cộng đồng về rèn luyện đạo đức; ứng xử có văn hóa, phù hợp các quy tắc đạo đức, quy ước, quy định của cộng đồng, địa phương, đơn vị, tổ chức. Chuẩn mực trong lời nói, trong giao tiếp, biết chọn lọc lời nói, cách nói, cách ứng xử, lịch sự, văn minh, hòa nhã với mọi người; có thái độ chân thành, trung thực, thẳng thắn, thiện chí khi phản ánh sự việc hoặc khi góp ý phê bình người khác. Biết kiềm chế những cảm xúc tiêu cực dẫn đến mất kiểm soát trong lời nói, cách nói; biết sử dụng ngôn ngữ để gắn kết con người với nhau trong gia đình và cộng đồng. Sử dụng ngôn ngữ giản dị, trong sáng, giữ gìn nét đẹp của tiếng Việt.

Đối với cán bộ Hội các cấp: Ngoài những tiêu chuẩn đối với phụ nữ, hội viên, thì cán bộ Hội các cấp cần tích cực, thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đề cao trách nhiệm nêu gương; có ý thức giữ gìn uy tín của tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, hình ảnh và uy tín của người cán bộ Hội, xây dựng văn hóa tổ chức Hội.

Về sức khỏe đối với phụ nữ, hội viên: Tích cực rèn luyện để có sức khoẻ tốt về thể chất và tinh thần; suy nghĩ tích cực, có lối sống lành mạnh; tham gia và vận động những người xung quanh tham gia hoạt động thể dục thể thao, văn hóa - văn nghệ; có kiến thức và kỹ năng chăm sóc sức khoẻ cho bản thân và gia đình; khuyến khích tham gia bảo hiểm y tế. Đối với cán bộ Hội các cấp: Ngoài những tiêu chuẩn đối với phụ nữ, hội viên, thì cán bộ Hội các cấp còn là nhân tố tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động phụ nữ tham gia hoạt động tư vấn, chăm sóc sức khoẻ cộng đồng; gương mẫu đi đầu tham gia hoạt động văn hóa, văn nghệ thể dục - thể thao quần chúng.

Về trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước đối với phụ nữ, hội viên: Có trách nhiệm với bản thân; tự trọng, tự tin, biết yêu thương, chăm sóc, bảo vệ bản thân; nỗ lực học tập, cần cù, sáng tạo trong lao động, có ý chí, nghị lực vươn lên phát triển mọi mặt; có trách nhiệm với gia đình; có trách nhiệm với xã hội và đất nước. Đối với cán bộ Hội các cấp: Ngoài những yêu cầu chung, phải là nhân tố tích cực trong thực hiện nội dung thi đua; tích cực, chủ động nắm tình hình và kịp thời kiến nghị, đề xuất các giải pháp giải quyết các vấn đề cấp thiết liên quan đến phụ nữ, trẻ em gái.

Đồng thời, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể cấp tỉnh xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện phong trào thi đua phù hợp với đặc điểm đối tượng, địa bàn, đặc thù văn hóa và yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương; quán triệt kế hoạch, nội dung thực hiện phong trào thi đua đến cán bộ, hội viên, phụ nữ. Chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền cùng cấp lồng ghép thực hiện nội dung các phong trào thi đua: “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”; giai đoạn 2022 - 2027, “Phụ nữ Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt” với các phong trào thi đua, cuộc vận động tại địa phương.

Ban TĐKT tỉnh Bình Phước