Hướng thi đua vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, các khâu đột phá
04/08/2023 - 22:03

BTĐKT - Chiều 4/8, tại Hà Nội, Khối thi đua các bộ, ngành Nội chính Trung ương (Khối thi đua) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2023.

Chủ trì và điều hành hội nghị có các đồng chí: Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước; Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2023 Khối thi đua các bộ, ngành Nội chính Trung ương

6 tháng đầu năm 2023, các bộ, ban, ngành trong Khối thi đua các bộ, ngành Nội chính Trung ương đã bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội tại các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị mình, tổ chức phát động các phong trào thi đua thường xuyên, phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề, hướng phong trào thi đua vào việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, gắn với phương châm hành động của Chính phủ năm 2023 "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả". Cùng với đó, đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua với hình thức phong phú, đa dạng, nội dung cụ thể, thiết thực, với tinh thần "Càng khó khăn, càng ra sức thi đua", thi đua thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, các khâu đột phá, tập trung giải quyết những việc khó, những vấn đề "nóng", nổi cộm, gây bức xúc... để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Nhờ đó, nhiều lĩnh vực công tác của các bộ, ban, ngành trong Khối đã có bước chuyển biến mạnh mẽ, đạt được kết quả tốt. Tiêu biểu là: Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị tăng thu, giảm chi ngân sách nhà nước 5.531 tỷ đồng, kiến nghị khác 6.865 tỷ đồng và giảm lỗ các doanh nghiệp 92 tỷ đồng; cung cấp 214 báo cáo kiểm toán và tài liệu có liên quan cho các cơ quan thẩm quyền để phục vụ công tác điều tra, giám sát...Tòa án các cấp đã thụ lý 369.347 vụ việc, đã giải quyết được 199.371 vụ việc, đạt tỷ lệ 54%; so với cùng kỳ năm 2022, số vụ việc đã thụ lý tăng 24.928 vụ, đã giải quyết răng 7.129 vụ. Bộ Công an đã tập trung lực lượng, chủ động "nhận diện", đấu tranh với tội phạm một cách bài bản, có chiều sâu; điều tra, làm rõ hàng vạn vụ phạm tội, tỷ lệ điều tra khám phá vượt 7,66%; đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án lớn, vụ án mới, thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước....

Công tác thi đua, khen thưởng ở từng thành viên trong Khối đã có nhiều đổi mới. Việc chỉ đạo triển khai công tác thi đua, khen thưởng đã được lãnh đạo ở từng bộ, ban, ngành quan tâm chỉ đạo quyết liệt. Các văn bản chỉ đạo về công tác thi đua, khen thưởng của các bộ, ban, ngành đã bám sát, cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Các nội dung thi đua được quán triệt, tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả.

Công tác xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến đã được các thành viên trong Khối quan tâm, triển khai thực hiện; công tác khen thưởng được thực hiện công khai, minh bạch, hiệu quả, phục vụ yêu cầu và nhiệm vụ chính trị của từng bộ, ban, ngành, kịp thời ghi nhận, biểu dương, khích lệ các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ. Cơ quan Thường trực Thi đua - Khen thưởng các bộ, ban, ngành đã làm tốt vai trò tham mưu, giúp lãnh đạo các bộ, ban, ngành tổ chức chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua, chính sách khen thưởng.

Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương chúc mừng và biểu dương những thành tích mà Khối thi đua đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023.

Đồng chí đề nghị thời gian tới,các đơn vị trong Khối căn cứ mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ được giao để đẩy mạnh các phong trào thi đua thiết thực, bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Nghị quyết Đại hội Đảng, hướng phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề khó, cấp bách cần tập trung giải quyết, góp phần hoàn thành nhiệm vụ năm 2023. Gắn việc tổ chức các phong trào thi đua với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. Hướng phong trào thi đua vào việc thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với nhiệm vụ chính trị và đối tượng của từng thành viên trong Khối theo tinh thần “Đoàn kết, kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn, hiệu quả, phục hồi phát triển”. Tiếp tục triển khai các phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các đơn vị thành viên cần tiếp tục nâng cao chất lượng, đổi mới hoạt động. Thành viên Hội đồng tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện các phong trào thi đua, tích cực kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng.

Đồng chí đề nghị các đơn vị thành viên Khối tập trung nguồn lực, đội ngũ cán bộ xây dựng thể chế nhất là các văn bản quy phạm pháp luật được giao quy định chi tiết Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 đúng thời hạn đảm bảo chất lượng. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan thông tin, truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền tư tưởng về thi đua yêu nước của Hồ Chí Minh, các chủ trương, chính sách của Đảng, Luật Thi đua, khen thưởng 2022 và các văn bản quy định chi tiết và biện pháp thi hành về thi đua, khen thưởng; dành thời lượng xứng đáng cho việc giới thiệu và lan tỏa các điển hình tiến tiến, gương người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua.

Cùng với đó, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng đảm bảo đúng quy định, đúng đối tượng, kịp thời, công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan phục vụ chức năng, nhiệm vụ được giao. Kiện toàn tổ chức, bố trí cán bộ có trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức và tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong thực thi công vụ làm công tác thi đua, khen thưởng....

Phương Thanh