Tăng trưởng xanh, phát triển bền vững: thời cơ và thách thức đối với Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp
08/11/2017 - 14:02

TĐKT - Ngày 8/11, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tạp chí Kinh tế và Dự báo (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) tổ chức Hội thảo khoa học "Tăng trưởng xanh, phát triển bền vững: thời cơ và thách thức đối với Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp".

Quang cảnh Hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung làm rõ về các vấn đề nội hàm của tăng trưởng xanh, mối quan hệ giữa tăng trưởng xanh với phát triển bền vững; vai trò của Nhà nước cũng như của cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình phát triển các mô hình tăng trưởng kinh tế xanh, trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp với vấn đề bảo vệ môi trường; tăng trưởng xanh, phát triển bền vững là nghĩa vụ, hay còn là quyền lợi của các chủ thể tham gia quá trình tăng trưởng kinh tế; giải pháp để lồng ghép tăng trưởng xanh trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các chính sách hiện hành của quản trị quốc gia, cũng như trong chiến lược kinh doanh trong quản trị doanh nghiệp.

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh: tăng trưởng xanh và phát triển bền vững là một chiến lược phát triển bảo đảm kinh tế tăng trưởng cao, cùng với việc tiết kiệm và sử dụng có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, nguồn lực sẵn có làm cho cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn với việc đưa công nghệ xanh vào thúc đẩy phát triển. Đây cũng chính là mục tiêu phát triển kinh tế của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Hơn lúc nào hết, trong thời điểm hiện nay Việt Nam cần tập trung vào đạt được GDP xanh, phải quan tâm ngay từ đầu đến tiết kiệm và sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, đến giảm thiểu tác động của biến đối khí hậu, phải quan tâm đến xóa đói, giảm nghèo cũng như tiến bộ và công bằng xã hội.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Quốc Lý  cho rằng Việt Nam cần thiết phải xem tăng trưởng xanh và phát triển bền vững là con đường phát triển duy nhất đúng của mình và cần quán triệt 5 quan điểm phát triển: tăng trưởng xanh là một nội dung quan trọng của phát triển bền vững, đảm bảo phát triển kinh tế nhanh, hiệu quả, bền vững và góp phần quan trọng thực hiện Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu. Tăng trưởng xanh phải do con người và vì con người, góp phần tạo việc làm, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Tăng trưởng xanh là dựa trên tăng cường đầu tư vào bảo tồn, phát triển và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn tự nhiên, giảm phát thải khí nhà kính, cải thiện nâng cao chất lượng môi trường, qua đó kích thích tăng trưởng kinh tế. Phải dựa trên cơ sở khoa học và công nghệ hiện đại, phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Theo Viện trưởng Viện Chiến lược Phát triển Bùi Tất Thắng, một vấn đề đáng lưu ý trong thời gian gần đây, vừa là thách thức lớn, vừa là cơ hội để đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng tăng trưởng xanh và phát triển bền vững là sự xuất hiện của Cách mạng công nghiệp 4.0 với đặc trưng là internet, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ nano, khoa học vũ trụ, khoa học về đại dương, năng lượng tái tạo… Cuộc cách mạng này có những bước tiến mang tính bước ngoặt, tác động rất mạnh đến quá trình phát triển kinh tế và công nghiệp hóa, hiện đại hóa của mọi quốc gia. Trong quá trình thực hiện đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, Việt Nam nhất thiết phải nắm lấy cơ hội này, nếu không muốn bị tuột ra bên lề của dòng chảy phát triển chung của thế giới.

Minh Phương