Trả lời Thư bạn đọc tháng 1 năm 2017
20/01/2017 - 00:00

* Ông Vũ Minh Hà, thôn Vũ Dương, xã Bồng Lai, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh hỏi: Cụ Lệ Chí Mần tham gia cách mạng từ tháng 8 năm 1930 đến tháng 1 năm 1932 và từng nuôi giấu cán bộ cách mạng. Năm 2016, gia đình đã kê khai thành tích đề nghị khen thưởng Bằng Có công với nước cho cụ Lê Chí Mần, song đến nay vẫn chưa nhận được kết quả?

Tạp chí Thi đua Khen thưởng trả lời ông như sau:

Theo Thông tư số 83/TTg ngày 22 tháng 8 năm 1962 của Phủ Thủ tướng hướng dẫn việc tiếp tục khen thưởng nhân dân có công giúp đỡ cách mạng trước ngày Tổng khời nghĩa. Tại Mục II.1.c: Tặng thưởng Bằng Có công với nước cho những gia đình và cá nhân có những thành tích sau đây:

- Trong thời kỳ Mặt trận Dân chủ Đông Dương từ năm 1936 cho đến tháng 9 năm 1939 và trong thời kỳ tiền khởi nghĩa (9/3/1945 đến 19/8/1945) ở những nơi phong trào cách mạng còn yếu, chính quyền phong kiến còn mạnh:

+ Đã cho mượn nhà để đặt cơ quan ấn loát hoặc kho tàng của cách mạng.

+ Đã nuôi dưỡng và bảo vệ cán bộ hoạt động chuyên nghiệp cho cách mạng từ trung ương đến địa phương, hoặc cho mượn nhà để đặt cơ quan, làm nơi liên lạc, hội họp của cách mạng.

+ Phụ trách việc giao thông đưa đón cán bộ, chuyển thư tín.

+ Đã tham gia tổ chức chế tạo vũ khí thô sơ như gươm giáo, dao găm, mã tấu... cho cách mạng.

+ Vì giúp đỡ cách mạng hoặc có người nhà đi hoạt động cách mạng mà bị đế quốc, phong kiến bắt bớ, đánh đập nhưng vẫn giữ được bí mật cho cách mạng.

Đối chiếu với quy định trên thì cụ Lê Chí Mần chưa đủ tiêu chuẩn đề nghị truy tặng Bằng Có công với nước.

*Bà Hà Thị Thanh, xã Điệp Tiến, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam hỏi: Việc thu hồi hiện vật khen thưởng được Nhà nước quy định như thế nào?

Tạp chí Thi đua Khen thưởng trả lời bà như sau:

Theo Điều 43, Nghị định số 85/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định mẫu huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niẹm chương, mẫu bằng, khung, hộp, cờ của các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua; quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng nêu rõ:

1. Thu hồi hiện vật khen thưởng cấp nhà nước:

a) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được Quyết định: Tước danh hiệu vinh dự nhà nước, hủy bỏ, điều chỉnh quyết định khen thưởng của Chủ tịch nước.

b, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, tập thể, cá nhân có trách nhiệm nộp lại đầy đủ hiện vật khen thưởng cho bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi đã trình khen cho tập thể, cá nhân.

c, Bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm đôn đốc tập thể, cá nhân nộp lại hiện vật khen thưởng đúng thời hạn và gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hiện vật thu hồi.

d, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương có trách nhiệm đôn đốc bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức thu hồi hiện vật khen thưởng đúng thời hạn và hạch toán thu hồi theo quy định của nhà nước.

2. Thu hồi hiện vật khen thưởng khác:

a, Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được quyết định tước danh hiệu thi đua, hủy bỏ điều chỉnh quyết định khen thưởng của cấp có thầm quyền, tập thể, cá nhân có trách nhiệm nộp lại đầy đủ hiện vật khen thưởng cho cơ quan thẩm quyền ra quyết định khen thưởng.

b, Cơ quan thẩm quyền ra quyết định khen thưởng có trách nhiệm đôn đốc tập thể, cá nhân nộp lại hiện vật khen thưởng đúng thời hạn và tổ chức thu hồi.