Ngày hội Thi đua yêu nước Thủ đô Hà Nội
30/09/2020 - 10:57

TĐKT – Với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, thi đua xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại ”, Đại hội Thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025 của TP Hà Nội dự kiến sẽ diễn ra vào sáng ngày 3/10 tới, với sự tham dự của gần 800 đại biểu (trong đó, có gần 600 đại biểu chính thức là điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020).

Đại hội là dịp tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong 5 năm (2015 - 2020); tôn vinh, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước và đề ra phương hướng, nhiệm vụ đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong 5 năm (2020 - 2025), tạo động lực góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng của Thủ đô giai đoạn 2020 - 2025 và những năm tiếp theo.

Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng TP Hà Nội Nguyễn Công Bằng trao đổi thông tin về Đại hội Thi đua yêu nước TP Hà Nội giai đoạn 2020 - 2025

Khẳng định trước Ngày hội Thi đua yêu nước Thủ đô, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng TP Hà Nội Nguyễn Công Bằng nêu rõ: “Phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng đã phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, của cả hệ thống chính trị; tạo môi trường thuận lợi, động lực to lớn để các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân Thủ đô góp phần xây dựng, phát triển một Hà Nội giàu đẹp, văn minh, hiện đại, tiêu biểu cho cả nước, thực sự là trung tâm đầu não chính trị, hành chính quốc gia; trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, trung tâm kinh tế và giao dịch quốc tế; động lực phát triển kinh tế - xã hội của vùng và cả nước.”

Với tinh thần năng động, chủ động, sáng tạo, 5 năm qua (2015 – 2020), các phong trào thi đua yêu nước của TP Hà Nội luôn đổi mới về nội dung, phương pháp tổ chức, tạo nhiều dấu ấn nổi bật.

Thành phố nghiêm túc triển khai phát động, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua yêu nước

Trước hết, trong công tác chỉ đạo điều hành, ngay từ đầu nhiệm kỳ, trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 16, lãnh đạo TP Hà Nội đã chủ động ban hành các chương trình, kế hoạch, xác định nội dung trọng tâm xuyên suốt của công tác thi đua, khen thưởng trong cả nhiệm kỳ .

Bên cạnh kịp thời sửa đổi các quy định, quy chế phù hợp với tình hình phát triển kinh tế, xã hội Thủ đô giai đoạn 2015 – 2020, TP Hà Nội đã tập trung nghiên cứu và ban hành các văn bản mới về nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng, phù hợp với đặc thù của Thủ đô. Tiêu biểu như: Ban hành Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 1/6/2017 về khắc phục tồn tại, hạn chế, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng; Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 7/7/2020 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quy định một số mức chi đặc thù trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; các văn bản hướng dẫn sâu về công tác thi đua, khen thưởng đối với các tổ chức Hội trên địa bàn thành phố nhằm tạo cơ hội để các Hội tham gia thi đua hiệu quả, bài bản, đóng góp vào thành tựu chung của Thủ đô…

Đặc biệt, từ năm 2015 đến nay, TP Hà Nội luôn xác định rõ chủ đề, lựa chọn khâu đột phá theo từng năm công tác: “Năm trật tự và văn minh đô thị”, “Năm kỷ cương hành chính”, “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”... Cùng với đó là phát động các phong trào thi đua theo nhiệm kỳ như: “An toàn thực phẩm”, “Xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Thủ đô hội nhập và phát triển”…; đổi mới công tác phát hiện, nhân điển hình tiên tiến thông qua phát động, triển khai Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến (ĐHTT), người tốt, việc tốt (NTVT) hàng năm…

Về công tác khen thưởng, 5 năm qua, TP Hà Nội chỉ đạo kịp thời, sát với thành tích trong thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, hàng ngày của các ngành, các cấp, các tầng lớp nhân dân. Những chương trình, kế hoạch triển khai trọng tâm, đột xuất đều được quan tâm khen thưởng kịp thời.

Trong công tác tuyên truyền và nhân rộng điển hình tiên tiến, TP Hà Nội đẩy mạnh triển khai có điểm nhấn và hiệu quả thiết thực thông qua việc chỉ đạo Ban Thi đua - Khen thưởng chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí, đài truyền hình nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục, tổ chức các buổi giao lưu, tọa đàm về gương ĐHTT, NTVT.

Đặc biệt, nhằm tạo sự lan tỏa mạnh mẽ ở cơ sở, các giao lưu cùng các điển hình tiên tiến, NTVT được mở rộng triển khai đến các cụm thi đua (đến nay, 50% các cụm thi đua của thành phố đã tổ chức giao lưu). Định kỳ hàng tuần, thành phố giới thiệu các gương ĐHTT, NTVT đề nghị các sở, ban, ngành, cơ quan báo chí phối hợp tuyên truyền… Qua đó, ngày càng lan tỏa mạnh mẽ những nghĩa cử cao đẹp, nhân văn đến cộng đồng, nhân dân Thủ đô.

Hà Nội tăng cường phối hợp với các cơ quan báo chí, các cụm thi đua tổ chức các diễn đàn giao lưu với gương ĐHTT, NTVT, tạo tính lan tỏa sâu rộng trong nhân dân

Đồng chí Nguyễn Công Bằng cho biết: Để ghi nhận những kết quả đạt được trong phong trào thi đua yêu nước của thành phố 5 năm qua, tại Đại hội lần này, sẽ có 1 tập thể vinh dự được tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang; 14 tập thể được tặng Huân chương Lao động các hạng; 10 cá nhân được tặng danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú; đại diện 15 cá nhân được tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” năm 2020 và 15 tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc được khen thưởng trong công tác phòng, chống Covid – 19.

Trong giai đoạn phát triển mới (2020 – 2025), hướng đến xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, TP Hà Nội xác định công tác thi đua, khen thưởng tiếp tục đóng vai trò quan trọng, là động lực để hoàn thành nhiệm vụ chính trị và là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới.

Theo đó, bên cạnh tiếp tục phát huy các phong trào thi đua thường xuyên, hiệu quả nhiều năm nay, TP Hà Nội sẽ tập trung thi đua thực hiện tốt 3 nội dung lớn: Thi đua xây dựng Hà Nội chính quyền đô thị; thi đua xây dựng Hà Nội - Thành phố sáng tạo; thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính – trong đó, tập trung vào giải quyết những tồn tại, hạn chế và các khâu yếu, việc khó mà thành phố còn gặp phải.

Tin rằng, với sự thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, sự đoàn kết, nhất trí, chung sức, đồng lòng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô sẽ luôn nêu cao ý chí, năng động sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn thách thức, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội 5 năm (2020 - 2025) và những năm tiếp theo, xứng đáng với truyền thống Thủ đô văn hiến, anh hùng, Thành phố vì hoà bình.

Mai Thảo