Học viện Chính trị khu vực III tự hào chặng đường 70 năm xây dựng và phát triển
27/11/2019 - 16:13

Trụ sở chính: Số 215 và 232 Nguyễn Công Trứ, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng

Website: https://hcma3.hcma.vn

Học viện Chính trị khu vực III là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt, cán bộ khoa học lý luận chính trị của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên; nghiên cứu khoa học lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các khoa học chính trị, khoa học lãnh đạo, quản lý.

Lịch sử hình thành và phát triển của Học viện Chính trị khu vực III đã trải qua chặng đường 70 năm vẻ vang với nhiều lần thay đổi tên gọi để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong từng thời kỳ. Từ năm 2014, Học viện chính thức được mang tên Học viện Chính trị khu vực III thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Hiện nay, Học viện có 15 đơn vị giảng dạy, nghiên cứu, thông tin, xuất bản và 6 đơn vị chức năng trực thuộc Ban Giám đốc với hơn 200 cán bộ công chức (trong đó có 11 phó giáo sư, tiến sĩ và 39 tiến sĩ), cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao hiện nay và những năm tới.

 

Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

Với công tác quản lý, quy trình đào tạo khoa học, chặt chẽ, chỉ tính riêng 10 năm qua (2009 - 2019), Học viện đã mở hơn 300 lớp với số lượng hơn 22.000 học viên, bao gồm: Các lớp Cao cấp lý luận chính trị; các lớp bồi dưỡng chính trị dành cho các khối Tổ chức, Kiểm tra, Tuyên giáo, Dân vận; các lớp bồi dưỡng theo chức danh....

 Cùng với đội ngũ giảng viên, công tác nghiên cứu khoa học của Học viện cũng được nâng lên tầm cao mới. Từ năm 2005 đến nay, Học viện đã triển khai thực hiện 299 công trình nghiên cứu khoa học các cấp, trong đó có 8 đề tài cấp quốc gia, 45 đề tài, dự án cấp bộ. Học viện cũng đã tổ chức và phối hợp cùng các đơn vị trung ương và địa phương tổ chức hơn 60 hội thảo và 130 tọa đàm khoa học.

Bên cạnh đó, công tác xuất bản nhằm xã hội hóa công trình nghiên cứu đến với bạn đọc và đội ngũ nghiên cứu, giảng viên cũng được chú trọng thực hiện. Học viện đã xuất bản hơn 90 đầu sách chuyên khảo và tham khảo của tập thể tác giả và tác giả đang công tác tại Học viện.

 

Hội trường A – Học viện Chính trị khu vực III

Năm 2019, Học viện Chính trị khu vực III tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục triển khai thực hiện Khung chương trình Cao cấp lý luận chính trị theo Quyết định số 3092-QĐ/HVCTQG ngày 24/7/2017, Quy chế đào tạo Cao cấp lý luận chính trị theo Quyết định số 6125-QĐ/HVCTQG ngày 18/10/2018 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng các đề tài, chú trọng hiệu quả, nâng cao tính ứng dụng và ý nghĩa thực tiễn của các đề tài nghiên cứu; kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức hiện có của Học viện nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn các yêu cầu, nhiệm vụ được giao; tiếp tục tăng cường công tác chính trị tư tưởng, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong toàn Đảng bộ Học viện; triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và xây dựng Văn hóa trường Đảng; rà soát, sắp xếp lại vị trí việc làm, cơ cấu tổ chức gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII và Quyết định số 6589-QĐ/HVCTQG ngày 01/11/2018 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Học viện Chính trị khu vực III; tăng cường kỷ luật lao động, kỷ cương trong quản lý, điều hành các hoạt động của toàn Học viện; chuẩn bị triển khai Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ Học viện theo kế hoạch của Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Phong trào thi đua lập thành tích chào mừng 70 năm truyền thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và 70 năm truyền thống Học viện Chính trị khu vực III (1949 - 2019) lan tỏa sâu rộng trong toàn đơn vị, tiêu biểu là các phong trào thi đua “3 tốt” (giảng dạy tốt, nghiên cứu tốt đối với giảng viên; học tập tốt, rèn luyện tốt đối với học viên; quản lý tốt, phục vụ tốt đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý và nhân viên các đơn vị chức năng); thực hiện nền nếp, kỷ cương trong công tác, thi đua thực hiện nếp sống văn minh nơi công sở, giữ gìn cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp. Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Học viện thực hiện tốt nhiệm vụ gắn với phong trào thi đua yêu nước của Học viện trên các lĩnh vực công tác.

Các nội dung thi đua gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú trọng nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng, công tác nghiên cứu khoa học; nâng cao ý thức, trách nhiệm công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức Học viện; xây dựng hình ảnh mẫu mực của người cán bộ, giảng viên trường Đảng.

Trong chặng đường 70 năm xây dựng và phát triển, Học viện Chính trị khu vực III đã thể hiện rõ bản sắc, vị thế, vai trò của mình, đáp ứng sự mong đợi và tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, xứng đáng với những phần thưởng cao quý đã được trao tặng: Chủ tịch nước tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất năm 2001, Huân chương Hồ Chí Minh năm 2009; năm 2014 được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và Cờ thi đua Chính phủ; 4 lần được tặng Cờ thi đua cấp Bộ, trong đó có 3 năm liên tiếp và 1 lần được Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng tặng Cờ thi đua. Đặc biệt, năm 2018, Học viện được tặng Cờ thi đua của Chính phủ và năm 2019 được tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất./.