Cục Chính trị Quân khu 5 đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện
28/11/2019 - 15:00

Cục Chính trị Quân khu 5 được giao chức năng, nhiệm vụ là cơ quan tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo các mặt hoạt động công tác đảng (CTĐ), công tác chính trị (CTCT) trong lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu và triển khai thực hiện toàn diện các mặt công tác nội bộ. Quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của đơn vị những năm gần đây diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp. Trong nước, tình hình kinh tế, xã hội cơ bản ổn định, tiềm lực quốc phòng - an ninh được giữ vững và tăng cường. Tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức; các thế lực thù địch, bọn cơ hội chính trị trong và ngoài nước đẩy mạnh “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa”, thực hiện âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội; tăng cường hoạt động chống phá, lôi kéo kích động, gây rối... gây ảnh hưởng trực tiếp đến sự ổn định và phát triển của đất nước.

Trên địa bàn Quân khu, tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh cơ bản ổn định. Song, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội, phản động trong và ngoài nước tiếp tục lợi dụng vấn đề “dân tộc”, “tôn giáo”, “dân chủ”, “nhân quyền” đả kích, chống phá Đảng, Nhà nước, hạ thấp uy tín quân đội. Ở Tây Nguyên, chúng tiếp tục chỉ đạo, hỗ trợ FULRO tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số tham gia “Tin lành Đê Ga”, vượt biên trái phép, đòi ly khai, tự trị... Tình hình tai nạn, tệ nạn xã hội, vi phạm kỷ luật kể cả trong hoạt động quản lý kinh tế có chiều hướng gia tăng đã chi phối, tác động đến hoạt động CTĐ, CTCT.

Đối với Cục Chính trị, tổ chức biên chế một số cơ quan, đơn vị còn bất cập; cán bộ chủ trì của Cục và các phòng, ban, đơn vị có nhiều biến động theo yêu cầu nhiệm vụ. Nhận thức sâu sắc đặc điểm tình hình, chức năng, nhiệm vụ và được sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu; sự phối hợp, giúp đỡ tạo điều kiện của các cơ quan, đơn vị. Công tác TĐKT luôn được quan tâm, phong trào TĐQT trong Cục luôn được duy trì và phát triển rộng khắp, tạo được không khí thi đua sôi nổi với những nội dung, hình thức phù hợp, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ, nhân viên nỗ lực, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Cục Chính trị.

Thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm được giao, hằng năm Cục Chính trị đã tham mưu Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác quốc phòng, quân sự địa phương (QP, QSĐP), xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ và nền quốc phòng toàn dân.

Năm 2018, Cục Chính trị Quân khu 5 đã được Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Quân khu xét, đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ Thi đua ghi nhận những kết quả và thành tích nổi bật sau: Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị các cấp đúng quy định. Tham gia Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi toàn quân năm 2018, Liên hoan truyền hình toàn quân lần thứ XII và Liên hoan Ca, Múa, Nhạc toàn quốc đạt kết quả tốt. Tổ chức thành công Hội diễn nghệ thuật quần chúng LLVT Quân khu lần thứ XII.

Công tác TĐKT và phong trào TĐQT năm 2018 đạt hiệu quả tốt. Theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn Đại hội TĐQT cấp trên trực tiếp cơ sở đúng quy định. Chỉ đạo củng cố, kiện toàn các cấp ủy, tổ chức đảng kịp thời, đúng nguyên tắc; tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, đảng bộ bộ phận nhiệm kỳ 2018 - 2020 đạt kết quả tốt.

Duy trì nghiêm túc chế độ nền nếp sinh hoạt và nguyên tắc lãnh đạo của Đảng. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Triển khai thực hiện các mặt công tác cán bộ đúng nguyên tắc. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ bảo đảm an toàn cho các hoạt động của LLVT Quân khu.

Đẩy mạnh các hoạt động công tác chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội và công tác dân vận - TTĐB, nhất là thực hiện chủ trương “Xoá một hộ đói, giảm một hộ nghèo”, “Hũ gạo vì người nghèo”.

Hoạt động của các tổ chức quần chúng được duy trì có nền nếp, hiệu quả. Công tác kế hoạch - Tổng hợp, Vật tư có chuyển biến tiến bộ. Tổng kết lịch sử CTĐ, CTCT đúng kế hoạch.

Các cơ quan bảo vệ pháp luật thực hiện tốt chức năng điều tra, truy tố xét xử tội phạm bảo đảm đúng pháp luật; tích cực tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức pháp luật trong LLVT Quân khu.

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng nội bộ, Cục Chính trị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng cơ quan, đơn vị trong Cục vững mạnh toàn diện, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ luôn đề cao trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Triển khai thực hiện có hiệu quả CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ. Hoạt động của các tổ chức quần chúng luôn được đổi mới và đạt hiệu quả cao.

Duy trì thực hiện nghiêm các chế độ, qui định về SSCĐ. Tổ chức huấn luyện và kiểm tra quân sự, chính trị, điều lệnh, thể lực đúng kế hoạch, đạt kết quả cao. Triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung “Năm mẫu mực về Điều lệnh - Chính quy”, “Năm an toàn giao thông”.

Công tác hậu cần, kỹ thuật được quan tâm chỉ đạo đúng mức thông qua phong trào thi đua trọng tâm “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, thực hiện Cuộc vận động 50 và “Chính quy - Mẫu mực ngành kỹ thuật”.

Trong năm 2019, chấp hành Nghị quyết của Đảng ủy Quân khu, mệnh lệnh của Tư lệnh Quân khu về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, Cục Chính trị đã quán triệt và tổ chức triển khai toàn diện các mặt công tác, trong đó tiếp tục đẩy mạnh công tác thi đua và phong trào thi đua quyết thắng./.