Tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

Hướng tới Đại hội thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ V, giai đoạn 2021 - 2025

TĐKT - Nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực vượt qua khó khăn trong điều kiện ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, các đơn vị thuộc ngành Tài chính đã chủ động điều chỉnh linh hoạt cách thức làm việc, tích cực chuẩn bị cho Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ V, giai đoạn 2021 – 2025. Góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ V dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 8 năm 2020. Đây là sự kiện chính trị hết sức quan trọng, nhằm tổng kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước của ngành Tài chính giai đoạn 2015 - 2020; đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021 - 2025. Đặc biệt, Đại hội sẽ biểu dương, khen thưởng và tôn vinh các tập thể, cá nhân Anh hùng, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu của ngành Tài chính nhằm tiếp tục cổ vũ, động viên, khích lệ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành tích cực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tạo động lực mới góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính - ngân sách giai đoạn 2016 - 2020 và giai đoạn tiếp theo. Đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống của ngành Tài chính (28/8/1945 - 28/8/2020). Để chuẩn bị cho sự kiện chính trị quan trọng này, Bộ Tài chính đã có Công văn số 13886/BTC-TĐKT ngày 15/11/2019 hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong ngành Tài chính tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp và chuẩn bị cho Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tài chính; tiếp đó Bộ Tài chính đã có Quyết định số 236/QĐ-BTC ngày 24/2/2020 ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ V. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, lúc bấy giờ là Phó Chủ tịch Quốc hội trao Huân chương Chiến công hạng Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân điển hình tiên tiến của Tổng cục Hải quan tại Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ IV. Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, các cơ quan, đơn vị cơ sở, Tổng cục trực thuộc Bộ và tương đương đã chủ động lựa chọn hình thức linh hoạt và tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, lao động giỏi, lao động sáng tạo… tạo khí thế và tiền đề để tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tài chính. Các đơn vị cấp cơ sở, cấp trên cơ sở và đơn vị trực thuộc Bộ đang nỗ lực cố gắng hoàn thành chương trình, kế hoạch theo hướng dẫn của Bộ. Các Tổng cục trực thuộc Bộ và tương đương sẽ hoàn thành tổ chức “Hội nghị Đại biểu điển hình tiên tiến” trong quý II năm 2020. Thông qua hội nghị điển hình tiên tiến các cấp thuộc ngành Tài chính, các cơ quan, đơn vị có nhiệm vụ đánh giá kết quả triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020, đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện giai đoạn 2021 - 2025; tổ chức biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân là những gương điển hình tiến tiến trên các lĩnh vực công tác, đồng thời suy tôn các điển hình thực sự tiêu biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ V. Cùng với việc chỉ đạo các đơn vị tổ chức hội nghị đảm bảo chất lượng và tiến độ về thời gian theo kế hoạch, Bộ Tài chính đã phân công cụ thể các bộ phận chuẩn bị chu đáo các nội dung phục vụ Đại hội như: Công tác tuyên truyền; dự thảo báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua - khen thưởng của ngành Tài chính giai đoạn 2015 - 2020, phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua - khen thưởng giai đoạn 2021 - 2025; báo cáo tham luận giao lưu của các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tại Đại hội... Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước Năm 2020 là năm có ý nghĩa quan trọng, vừa khép lại giai đoạn cũ và chuẩn bị các điều kiện để mở ra giai đoạn mới. Đây cũng là năm đón chào nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và của ngành Tài chính như: Đại hội Đảng các cấp, trong đó có Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ XXV, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống của ngành Tài chính. Các đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Bộ Tài chính năm 2019 Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ V dự kiến diễn ra vào những ngày tháng 8 lịch sử. Để thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội, Bộ Tài chính đang tập trung chỉ đạo toàn ngành đoàn kết, cùng nhau khắc phục mọi khó khăn, phối hợp đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước như: Phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài chính thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019 - 2025”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”…, đặc biệt là phong trào “Phát huy truyền thống 75 năm xây dựng và phát triển, toàn ngành Tài chính tăng cường kỷ cương, đoàn kết, sáng tạo, đẩy mạnh thi đua thực hiện thắng lợi toàn diện, vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2020 và cả giai đoạn 2016 - 2020” với mục tiêu tổng quát là: “Tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, hiệu quả, minh bạch, phối hợp đồng bộ, linh hoạt với chính sách tiền tệ; tăng cường kỷ cương, kỷ luật ngân sách nhằm tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; thực hiện cơ cấu lại ngân sách Nhà nước gắn với sắp xếp phù hợp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, đổi mới khu vực sự nghiệp công, ưu tiên dành nguồn thực hiện cải cách tiền lương và các chính sách an sinh xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng bộ máy liêm chính, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp”. Để phong trào thi đua thực sự có hiệu quả, Bộ Tài chính vừa coi trọng công tác phát động thi đua, đăng ký và ký kết giao ước thi đua; vừa tăng cường các biện pháp chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổng kết các phong trào thi đua, coi thi đua là động lực của sự phát triển. Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng Cùng với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, Bộ Tài chính tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Quan tâm củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng. Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, tuyên truyền các đơn vị thực hiện có hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng; kịp thời nắm bắt, xử lý tốt những vấn đề vướng mắc trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; gắn kết chặt chẽ giữa đánh giá hiệu quả công việc với công tác thi đua, khen thưởng để tạo động lực cho cán bộ, công chức, viên chức nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Lấy gương người tốt, việc tốt để hằng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới”… Trong thời gian tới, ngành Tài chính tiếp tục chú trọng phát hiện những “ngọn cờ đầu”, những “nhân tố mới”, những “điển hình tiên tiến” để xây dựng những “tấm gương sáng”, kịp thời tôn vinh, khen thưởng nhằm tạo sức lan tỏa, tạo động lực và quyết tâm phấn đấu cho các cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành. Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua... Cùng nhau đẩy mạnh thi đua yêu nước thì khó khăn gì cũng khắc phục được, nhiệm vụ gì cũng hoàn thành”, để vượt qua giai đoạn khó khăn do dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp trên phạm vi toàn cầu, ngành Tài chính tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ V, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Tài chính và Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2025, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII./. TS. Bùi Tuấn Minh Q. Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng, Bộ Tài chính  

Ngành Xây dựng thi đua cao điểm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

TĐKT – Thực hiện phương châm hành động của Chính phủ năm 2020, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã phát động đợt thi đua cao điểm trong toàn ngành với chủ đề “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”. Đây là đợt thi đua cao điểm nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và kế hoạch 5 năm, giai đoạn 2016 - 2020 của ngành Xây dựng. Cán bộ, công nhân, lao động ngành Xây dựng ra sức thi đua đảm bảo tiến độ các công trình Theo đó, Bộ Xây dựng kêu gọi toàn ngành tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Tổ chức tuyên truyền, sinh hoạt chính trị trong toàn ngành nhằm nâng cao nhận thức và vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, ý thức tự giác và trách nhiệm của mỗi cá nhân, tập thể; tạo động lực cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CBCCVCLĐ) hăng hái thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và Kế hoạch 5 năm của ngành Xây dựng. Quán triệt, triển khai nghiêm túc các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Chương trình hành động của ngành Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020, theo hướng bám sát tình hĩnh thực tiễn, chủ động, sáng tạo và quyết liệt hành động, tạo những chuyển biến rõ nét trong các lĩnh vực quản lý của ngành. Cùng với đó, tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị và của ngành Xây dựng. Đẩy mạnh các phong trào thi đua trọng tâm: “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Ngành Xây dựng chung sức xây dựng xây dựng nông thôn mới”, “Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Xây dựng thực hiện văn hóa công sở”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Tổ chức tốt hơn điều kiện sống và làm việc cho công nhân, viên chức ngành Xây dựng”, “Đảm bảo chất lượng công trình xây dựng”, “Đảm bảo vệ sinh - an toàn lao động”...  do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng tổ chức, phát động. Nội dung các phong trào thi đua cần cụ thể, thiết thực với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp, tập trung vào việc giải quyết những vấn đề cấp bách, khó khăn, vướng mắc, tồn tại, yếu kém để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Trong đó: Rà soát, đề xuất các giải pháp cụ thể để xây dựng hệ thống thể chế, chính sách, pháp luật về xây dựng theo hướng đồng bộ, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống công cụ để quản lý, kiểm soát chặt chẽ và nâng cao hiệu quả các hoạt động đầu tư xây dựng. Thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành Xây dựng; Đề án tổ chức, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của toàn ngành. Huy động, sử dụng có hiệu quả nguồn lực, đẩy mạnh xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, phát triển các đô thị lớn làm động lực tăng trưởng của từng vùng và cả nước; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai trong các hoạt động xây dựng. Tiếp tục triển khai Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính gắn với xây dựng Chính phủ điện tử; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành. Triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ; rà soát, sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy tinh giản, hiệu quả; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng. Thực hiện tốt công tác tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ các dự án đầu tư công. Quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích nguồn vốn ngân sách được giao. Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác thông tin và truyền thông; phối hợp với các báo, đài Trung ương tăng cường tuyên truyền về tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Mở các chuyên trang, chuyên mục và tăng thời lượng để giới thiệu, tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực quản lý của ngành. Các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước các cấp, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước ngành Xây dựng lần thứ V và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao tạo không khí phấn khởi, đoàn kết, động viên CBCCVCLĐ hăng hái thi đua, lập thành tích xuất sắc chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của ngành và của đất nước. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tiến hành tổng kết, đánh giá hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong đợt thi đua cao điểm. Kịp thời phát hiện, biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, gương người tốt, việc tốt, các mô hình mới, nhân tố mới tạo sự lan tỏa trong cộng đồng. Thực hiện công tác khen thưởng đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật. Chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ, công nhân, người trực tiếp sản xuất, lao động, công tác. Quan tâm khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân ở vùng sâu, vùng xa có thành tích đột xuất, các trường hợp dũng cảm cứu người, cứu tài sản..., ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý công tác thi đua, khen thưởng. Tiếp tục củng cố, nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp. Bố trí, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng có phẩm chất chính trị, có năng lực, tinh thần trách nhiệm nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ… Phương Thanh

Ngành tài nguyên và môi trường tích cực chuẩn bị tổ chức Đại hội thi đua yêu nước

TĐKT - Đại hội thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường (TNMT) lần thứ IV, giai đoạn 2020 - 2025 dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 7 năm 2020. Đại hội là một trong những sự kiện quan trọng của ngành trong năm 2020, được lồng ghép với các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ Bộ TNMT lần thứ IV nhằm biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước của ngành, đồng thời tạo được hiệu ứng lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng và xã hội. Họp Ban tổ chức Đại hội thi đua yêu nước ngành TN&MT lần thứ IV Đây là sự kiện đặc biệt quan trọng và là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của ngành được tổ chức định kỳ 5 năm/lần. Đại hội nhằm đánh giá kết quả và tác dụng của phong trào thi đua yêu nước của ngành đối với việc thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ quản lý nhà nước về TNMT; tổng kết, đánh giá kế hoạch xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2020; biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu của các phong trào thi đua yêu nước. Qua đó, tiếp tục cổ vũ, khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong công tác, học tập, lao động sản xuất vì sự phát triển của ngành, góp phần phát triển nhanh và bền vững đất nước. Đồng thời rút ra các bài học kinh nghiệm trong việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng và việc xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến; tiếp tục khẳng định vai trò to lớn của phong trào thi đua, công tác khen thưởng trong thời gian tới. Đại hội cũng sẽ đề cử các điển hình tiên tiến của ngành để dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Để triển khai Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước của ngành, Bộ đã có Kế hoạch số 12/KH-BTNMT hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện; Kế hoạch số 01/KH-BTNMT về tuyên truyền nhân rộng các gương điển hình tiên tiến; xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường; chuẩn bị kịch bản chi tiết; xây dựng dự thảo Báo cáo tổng kết phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020, phương hướng nhiệm vụ 2020-2025; xây dựng Kỷ yếu Đại hội, phim giới thiệu các điển hình tiên tiến; các công tác lễ tân, khánh tiết… Hiện nay, Bộ đang đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị triển khai Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp. Các đơn vị được chọn tổ chức Hội nghị điểm là Tổng cục Khí tượng Thủy văn; Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam; Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường miền Nam (dự kiến tổ chức trước ngày 10/4/2020). Phương Thanh

Phê duyệt Đề án “Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành thi đua, khen thưởng”

TĐKT - Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) Trung ương vừa ký Quyết định số 34/QĐ-BTĐKT ngày 20/2/2020 phê duyệt Đề án “Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành TĐKT”. Đại hội được tổ chức nhằm đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2015 - 2019; đề ra phương hướng, nhiệm vụ để đẩy mạnh phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 2020 - 2025. Biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua; nhân rộng những sáng kiến mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của ngành, cơ quan, đơn vị. Đại hội dự kiến được tổ chức vào tháng 4/2020, tại Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vương, TP Hà Nội, với số lượng 250 đại biểu, trong đó có 225 đại biểu chính thức và 25 đại biểu khách mời. Trong số đại biểu chính thức, có 82 đại biểu là lãnh đạo, công chức, viên chức Ban TĐKT Trung ương; 80 đại biểu đại diện lãnh đạo Vụ (Phòng, Ban) TĐKT các bộ, ngành, đoàn thể trung ương; 63 đại biểu đại diện lãnh đạo Ban TĐKT các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Nguyệt Hà

Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ X được chọn làm điểm để rút kinh nghiệm trong toàn quốc

TĐKT - Chiều 18/2, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức phiên họp Ban tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng (TĐQT) toàn quân lần thứ X, giai đoạn 2015 - 2020. Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT), Trưởng ban tổ chức Đại hội chủ trì phiên họp. Theo kế hoạch, Đại hội TĐQT toàn quân lần thứ X sẽ diễn ra trong hai ngày 23 và 24/4/2020. Đây là hoạt động lớn, sự kiện chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ toàn quân tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, lập thành tích xuất sắc; cũng là dịp để cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm, chú trọng đẩy mạnh hơn nữa công tác thi đua, khen thưởng và phong trào TĐQT, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Đặc biệt, Đại hội TĐQT toàn quân lần thứ X được xác định làm điểm để rút kinh nghiệm trong toàn quốc. Thực hiện Kế hoạch số 1669/KH-CT ngày 18/9/2019 của TCCT về tổ chức Đại hội TĐQT toàn quân lần thứ X, Ban tổ chức đại hội và các cơ quan, đơn vị có liên quan đã chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch chi tiết; thành lập các tiểu ban; tiến hành họp triển khai công việc và phân công nhiệm vụ cho các thành viên; đồng thời ban hành hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện. Theo báo cáo của Cục Tuyên huấn, TCCT, đến nay, công tác chuẩn bị nội dung, kịch bản điều hành và các hoạt động trong khuôn khổ Đại hội cơ bản đã hoàn tất. Ban tổ chức đã nhận được danh sách 80 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân, giới thiệu để lựa chọn báo cáo tại buổi gặp lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tham gia chương trình giao lưu và báo cáo thành tích tại phiên chính thức của Đại hội. Tại Đại hội TĐQT toàn quân lần thứ X, dự kiến sẽ có 121 tập thể được tặng Cờ thi đua của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; 172 tập thể, 172 cá nhân được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen. Trong khuôn khổ Đại hội sẽ diễn ra các hoạt động: Lễ báo công dâng Bác; Lễ viếng các anh hùng liệt sĩ; gặp, báo cáo lãnh đạo Đảng, Nhà nước; triển lãm thành tựu quân sự, quốc phòng; trưng bày, giới thiệu sách, ấn phẩm công tác Đảng, công tác chính trị; chương trình giao lưu điển hình tiên tiến và Dạ hội thanh niên Quân đội chào mừng thành công Đại hội. Phát biểu kết luận Hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban tổ chức Đại hội TĐQT toàn quân lần thứ X ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của Cục Tuyên huấn và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc chuẩn bị các nội dung, chương trình Đại hội. Đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị, thành viên ban tổ chức cần tiếp tục rà soát chặt chẽ hệ thống các văn bản, hướng dẫn có liên quan, tránh để sai sót; chú trọng làm tốt mọi công tác chuẩn bị, bảo đảm các kế hoạch, nội dung chương trình, tiến độ thời gian chặt chẽ, nghiêm túc và kịp thời. Nhất là hệ thống các văn kiện phiên chính thức Đại hội; việc lựa chọn điển hình tiên tiến; công tác bảo đảm an toàn… Cùng với đó, cần xây dựng kế hoạch tuyên truyền và chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về Đại hội bắt đầu từ tháng 3, tập trung cao điểm vào tháng 4, góp phần vào thành công của Đại hội, làm cơ sở rút kinh nghiệm trong toàn quốc. Nguyệt Hà  

Đại hội thi đua Quyết thắng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

TĐKT - Chiều 24/12, tại Hà Nội, Bệnh viện Trung ương Quân đội (TWQĐ) 108 tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng giai đoạn 2014 - 2019. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo. Phát biểu khai mạc Đại hội, Trung tướng, GS.TS. Mai Hồng Bàng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện TWQĐ 108 nhấn mạnh: Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu sắc, có ý nghĩa quan trọng; là dịp tổng kết, đánh giá, khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của phong trào thi đua Quyết thắng đối với việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đồng thời ghi nhận, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua Quyết thắng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, nhân viên bệnh viện 5 năm qua. Trung tướng GS.TS. Mai Hồng Bàng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện TWQĐ 108 phát biểu tại Đại hội 5 năm qua (2014 - 2019), phong trào thi đua Quyết thắng của Bệnh viện TWQĐ 108 đã được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới toàn diện, phát triển cả bề rộng và chiều sâu, bảo đảm thường xuyên, liên tục, tập trung đột phá vào khâu yếu, việc khó, nhiệm vụ trọng tâm. Bằng nhiều đợt thi đua với các chủ đề, nội dung phong phú, cách làm sáng tạo gắn với các ngày lễ, kỷ niệm lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của dân tộc, đất nước, quân đội và ngày truyền thống của Bệnh viện, phong trào thi đua Quyết thắng đã tạo thành phong trào hành động cách mạng sôi nổi, tích cực, tự giác và trở thành động lực tinh thần to lớn cổ vũ, động viên cán bộ thầy thuốc, nhân viên, chiến sĩ của Bệnh viện nỗ lực phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trong 5 năm qua, số lượng bệnh nhân đến khám liên tục tăng cao, trung bình từ 1.800 đến 2.000 người/ngày (vào năm 2014) lên mức 4.500 đến 5.500 người/ngày (năm 2019). Bệnh viện triển khai nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật cao, chuyên sâu trong chẩn đoán, điều trị người bệnh; có những kỹ thuật mũi nhọn đạt tầm khu vực và quốc tế. Bệnh viện tự hào là một trong những trung tâm hàng đầu về nghiên cứu, ứng dụng nhiều kỹ thuật cao trong lĩnh vực: Chấn thương chỉnh hình; kỹ thuật vi phẫu trong tạo hình thẩm mỹ, kỹ thuật mổ nội soi 1 lỗ; kỹ thuật gây tắc mạch xạ trị Y90 điều trị ung thư gan… Đặc biệt, Bệnh viện đã thực hiện thành công nhiều kỹ thuật ghép mô, bộ phận cơ thể người như: Ghép tế bào gốc, ghép tủy, ghép giác mạc, ghép thận thường quy, ghép gan từ người cho sống và người cho chết não, ghép gan cấp cứu, lấy - ghép đa phủ tạng từ người cho chết não… Tháng 2/2018, bệnh viện đã tổ chức thực hiện thành công ca ghép phổi từ người cho chết não đầu tiên ở Việt Nam, đồng thời cũng là ca lấy, ghép và vận chuyển đa phủ tạng xuyên Việt lịch sử, đánh dấu mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của y học nước nhà. Các tập thể, cá nhân được khen thưởng tại Đại hội Bên cạnh việc thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trung tâm, phong trào thi đua Quyết thắng còn lan tỏa thúc đẩy Bệnh viện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện đào tạo và nghiên cứu khoa học, đóng góp tích cực vào việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành y cho cả nước. 5 năm qua, Bệnh viện đã hướng dẫn, nghiên cứu, tổ chức bảo vệ cho 93 nghiên cứu sinh; tổ chức tuyển sinh đầu vào cho 145 học viên nghiên cứu sinh và 68 học viên đào tạo bác sĩ chuyên khoa cấp 1 và chuyên khoa cấp 2 cả trong và ngoài quân đội, bảo đảm chất lượng. Đồng thời, tổ chức gần 50 lớp huấn luyện, tập huấn toàn quân và nội bộ cho hơn 2000 cán bộ, bác sĩ… Bệnh viện đã triển khai 16 đề tài và dự án cấp quốc gia; 18 đề tài, đề án khoa học công nghệ cấp Bộ Quốc phòng, trong đó các công trình nghiên cứu khoa học của đội ngũ bác sĩ, nhà khoa học của Bệnh viện vô cùng giá trị, đạt được nhiều giải thưởng khoa học có uy tín trong nước và quốc tế, đóng góp to lớn cho nền y học cách mạng nước nhà… Đặc biệt, 5 năm qua, các kíp cán bộ, nhân viên bệnh viện luân phiên làm nhiệm vụ trên đảo Song Tử Tây/quần đảo Trường Sa; tổ chức khám, cấp cứu, điều trị kịp thời cho 10.544 lượt cán bộ chiến sĩ và ngư dân trên đảo; cấp cứu 207 ca, phẫu thuật 131 ca, đảm bảo tốt sức khỏe cho bộ đội và ngư dân trên đảo yên tâm bám biển, góp phần làm ngời sáng lên một Trường Sa bất khuất, anh hùng. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo Ghi nhận những thành tích đạt được của tập thể cán bộ, y bác sĩ, nhân viên Bệnh viện đã nỗ lực đạt được trong giai đoạn 2014 - 2019, 15 tập thể, 52 cá nhân được tặng Cờ thi đua và Bằng khen của Giám đốc Bệnh viện. Ngoài ra, tổng kết phong trào thi đua Quyết thắng năm 2019, có: 4 tập thể được tặng Cờ đơn vị dẫn đầu; 11 tập thể Đơn vị quyết thắng, 23 tập thể Đơn vị tiên tiến; 285 Chiến sĩ thi đua cơ sở; 937 Chiến sĩ tiên tiến; 15 tập thể, 60 cá nhân được tặng Bằng khen của Giám đốc Bệnh viện vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên từng mặt công tác trong phong trào thi đua Quyết thắng năm 2019. Đảng ủy Bệnh viện tặng Giấy khen cho 2 đảng bộ cơ sở, 8 chi bộ cơ sở và 5 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh; 224 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019. Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, trong thời gian tới, Bệnh viện cần quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về thi đua, nhất là những điều Bác Hồ căn dặn đối với ngành y và người thầy thuốc; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, không ngừng đổi mới nội dung, hình thức thi đua, tổ chức phong trào thi đua Quyết thắng theo hướng thực chất, vững chắc; lồng ghép nội dung, chỉ tiêu phong trào thi đua Quyết thắng với các cuộc vận động, phong trào thi đua của các cấp, các ngành, các tổ chức quần chúng; tập trung giải quyết khâu yếu, việc khó; quan tâm xây dựng cấp ủy, chi bộ vững vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, Bệnh viện vững mạnh toàn diện, nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm được giao. Mai Thảo

Tích cực thi đua hướng đến Đại hội Thi đua yêu nước ngành tài chính năm 2020

TĐKT - Chiều 19/12, Vụ Thi đua - Khen thưởng (TĐKT), Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Ủy viên ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính tới dự và chỉ đạo Hội nghị. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số đơn vị chức năng thuộc Bộ và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động của Vụ TĐKT. Năm 2019, bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành, ngay từ tháng đầu năm, Vụ TĐKT đã tham mưu giúp Bộ tổ chức phát động thi đua xuyên suốt cả năm, với khẩu hiệu hành động là “Quyết tâm cao, chỉ đạo tốt, đẩy mạnh thi đua, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2019”. Theo đó, 6 nội dung với các chỉ tiêu thi đua cụ thể đã được tất cả các tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tích cực hưởng ứng và chủ động triển khai thực hiện, gắn với các nhiệm vụ chuyên môn năm 2019 và hướng tới kỷ niệm 75 năm thành lập ngành, kỷ niệm ngày truyền thống của đơn vị và Đại hội Thi đua yêu nước toàn ngành lần thứ V. Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Ủy viên ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính phát biểu tại Hội nghị Vụ TĐKT cũng đã tham mưu, trình Bộ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành tài chính thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019 - 2025. Phong trào nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động; nâng cao năng lực, ý thức, văn hóa công vụ, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động ngành tài chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị; xây dựng văn hóa công sở, môi trường làm việc văn minh, chuyên nghiệp, hiện đại. Cùng với đó, thực hiện sự phân công của lãnh đạo Bộ về việc tổ chức sơ kết, đánh giá 05 năm thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW, Vụ TĐKT đã xây dựng 5 đề cương báo cáo đối với từng nhóm đơn vị (khối các Tổng cục và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Công đoàn Bộ và Đoàn thanh niên Bộ; Vụ, Cục thuộc trụ sở cơ quan Bộ và các tổ chức, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp thuộc tuyến khen thưởng của Bộ) và có công văn hướng dẫn các đơn vị thuộc Bộ sơ kết, đánh giá kết quả sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW. Kết quả đã có 41 đơn vị (gồm 15 Vụ, Cục thuộc Bộ; 5 Tổng cục thuộc Bộ; 21 đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp thuộc tuyến khen thưởng của Bộ) đã gửi báo cáo sơ kết, đánh giá kết quả sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/W. Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị, Vụ TĐKT tổng hợp, xây dựng trình Bộ “Báo cáo sơ kết, đánh giá 5 năm triển khai thực hện Chỉ thị số 34-CT/W của ngành tài chính”. Trong đó, trên cơ sở kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW đạt được, Vụ TĐKT đã tổng hợp và đề xuất các giải pháp để tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng của ngành tài chính thời gian tới. Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị Đáng chú ý, chuẩn bị kỷ niệm 75 năm ngày thành lập và Đại hội Thi đua yêu nước ngành tài chính (năm 2020), Vụ TĐKT đã phối hợp với các đơn vị triển khai thực hiện các bước quy trình, thủ tục hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động” đối với ngành tài chính. Bộ đã có công văn số 12121/BTC-VP ngày 10/10/2019 phân công cụ thể nhiệm vụ để các đơn vị triển khai, hoàn thành 16 báo cáo chuyên đề về các lĩnh vực công tác của ngành tài chính. Đến nay, Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính đã tổng hợp và đang hoàn thiện báo cáo thành tích chung xét tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động” đối với ngành Tài chính. Vụ TĐKT cũng đã xây dựng Kế hoạch tuyên truyền về các gương điển hình tiến tiến, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong ngành xây dựng, lựa chọn để tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến và lựa chọn các đại biểu điển hình tiên tiến tham dự Đại hội Thi đua yêu nước các cấp vào năm 2020. Năm 2020 là năm kỷ niệm 75 năm thành lập ngành, ngày truyền thống của các Tổng cục, đơn vị trong ngành và gắn với nhiều ngày lễ lớn của đất nước. Vụ TĐKT đã chủ động phối hợp triển khai với các đơn vị có nhu cầu kỷ niệm ngay từ đầu năm, linh hoạt tách riêng trình Bộ theo từng đơn vị, để có các sản phẩm khen thưởng cho đơn vị. Bên cạnh đó, trong năm 2019, Vụ TĐKT đã và đang thực hiện thẩm định 15.489 trường hợp (4.135 tập thể và 11.354 cá nhân) đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua, khen thưởng thành tích năm 2018 và các năm trước. Hiện nay đã có kết quả khen 3.447 tập thể và 6.298 cá nhân, đang trình Ban TĐKT Trung ương và Chính phủ xét khen cho 248 tập thể và 1.169 cá nhân… Vụ TĐKT đã đề ra nhiều nhiệm vụ và các giải pháp để hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Tại Hội nghị, đại diện một số một số đơn vị chức năng thuộc Bộ như: Văn phòng Bộ, Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán bày tỏ kiến nghị cũng như các giải pháp nhằm góp phần thực hiện thắng lợi công tác thi đua, khen thưởng của ngành tài chính trong năm 2020 cũng như các năm tiếp theo. Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác năm 2019 của Vụ TĐKT, trong đó nhấn mạnh: “Năm 2019, Vụ TĐKT đã hoàn thành một khối lượng công việc lớn với tinh thần công tâm, trách nhiệm, góp phần cổ vũ, động viên, tạo động lực và sức lan tỏa mới cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành tài chính”. Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn yêu cầu: “Năm 2020, Vụ TĐKT cần tập trung chú trọng công tác chuẩn bị kỷ niệm 75 năm ngày thành lập và chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước ngành tài chính (năm 2020); tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách, cụ thể hóa vào nhiệm vụ của ngành tài chính; đưa ra được phương thức, tiêu chí đánh giá thi đua để tích cực đề nghị Nhà nước công nhận kết quả, thành tích đạt được, phù hợp với từng đơn vị, hướng tới thành tích chung của ngành… Hồng Sâm    

Quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Tổ quốc

TĐKT - Sáng 12/12, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2014 - 2019. Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dự và chỉ đạo Đại hội. Cùng dự, có: Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP; Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP; đại biểu các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng; Mẹ Việt Nam Anh hùng; các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tư lệnh BĐBP; Chỉ huy trưởng, Chính ủy BĐBP các tỉnh, thành; chỉ huy đại diện 32 tập thể Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới; 124 đại biểu đại diện cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến của lực lượng BĐBP. Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất", những năm qua, phong trào thi đua Quyết thắng (TĐQT) trong Bộ đội Biên phòng (BĐBP) được triển khai đồng bộ, sâu rộng, đạt nhiều kết quả quan trọng; góp phần xây dựng BĐBP vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo đã được triển khai, mang lại hiệu quả thiết thực: Dự án thủ tục Biên phòng điện tử cảng biển; kiểm soát “Một cửa, một lần dừng” và lập dự án “Hộ chiếu điện tử Việt Nam”, “Cổng kiểm soát tự động”; "BĐBP chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau", "BĐBP chung sức xây dựng nông thôn mới", "Lời Bác dạy ngày này năm xưa", "Mỗi tuần một địa chỉ, một việc tốt", "Thanh niên BĐBP vươn tới những đỉnh cao", "5 nhất, 3 không", "Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới", “Nghĩa tình biên giới, hải đảo", "Nâng bước em tới trường", "Tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác cho ngư dân", "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương", "Già làng, trưởng bản gương mẫu", "Thôn, xóm, bản, làng bình yên, không có tội phạm ma túy", "Tiếng kẻng vùng biên"... Phong trào TĐQT đã thực sự là động lực, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới của Tổ quốc. Các đơn vị trên tuyến biên giới đất liền đã triển khai thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp trong quản lý, bảo vệ biên giới với các nước láng giềng; chủ động phối hợp tổ chức tuần tra song phương; kịp thời phát hiện, giải quyết tốt các vụ việc xảy ra trên các tuyến biên giới và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm; tập trung chỉ đạo, có nhiều đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện công tác đối ngoại biên phòng. Trên tuyến biển, đảo, các đơn vị BĐBP đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng và ngư dân nắm chắc tình hình; tổ chức tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý kịp thời các vụ việc; tuyên truyền, vận động ngư dân vươn khơi, bám biển, không để xảy ra vi phạm chủ quyền vùng biển các nước. Trên mặt trận phòng, chống tội phạm, từ năm 2014 - 2019, BĐBP đã chủ trì, phối hợp đấu tranh thắng lợi 658 chuyên án, 1.624 phương án và kế hoạch nghiệp vụ, bắt giữ và xử lý 52.376 vụ/89.768 đối tượng, thu giữ trên 11,42 tấn ma túy các loại, trên 43 triệu lít dầu, 445 khẩu súng các loại, 3,5 tỷ tiền giả, bắt giữ xử lý trên 197 vụ/265 đối tượng mua bán người, kịp thời giải cứu 314 nạn nhân; đấu tranh làm thất bại âm mưu và hoạt động chuẩn bị thành lập "Nhà nước Mông"; phối hợp giải quyết kịp thời, hiệu quả các vụ việc gây mất an ninh trật tự, khiếu kiện đông người, không để hình thành điểm nóng phức tạp kéo dài, ổn định tình hình địa bàn. Trong 5 năm, các đơn vị BĐBP đã tham gia củng cố 2.190 chi bộ, 4.738 tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh; tăng cường 332 cán bộ cho các xã, phường biên giới, hải đảo; đỡ đầu 3000 cháu học sinh nghèo ở khu vực biên giới, nhận nuôi 318 cháu học sinh tại các đồn biên phòng. Các đơn vị đã điều động 55.699 lượt CBCS/1.875 phương tiện tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tai nạn, sự cố; di dời 114.817 người/6.136 ngôi nhà/7.456 phương tiện... Trao Bằng khen của Bộ Tư lệnh BĐBP tặng các điển hình tiên tiến trong phong trào TĐQT Thông qua phong trào TĐQT, 5 năm qua, lực lượng BĐBP đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Quân công hạng Nhất. Có 74 tập thể và cá nhân được tặng thưởng Huân chương Chiến công, 1.417 tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, 141 tập thể và cá nhân được tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 15 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quân, 9 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ và 47 tập thể được tặng Cờ thi đua Bộ Quốc phòng, 671 tập thể và cá nhân được tặng thưởng Bằng khen của Bộ Quốc phòng, 6.865 tập thể và cá nhân được tặng thưởng Bằng khen của Bộ Tư lệnh BĐBP. Đã có hàng nghìn lượt tập thể đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, Đơn vị tiên tiến và hàng vạn lượt cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, Chiến sĩ tiên tiến. Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chúc mừng những thành tích xuất sắc trong phong trào TĐQT 5 năm qua của BĐBP. Để đẩy mạnh phong trào TĐQT những năm tới, Thượng tướng Đỗ Căn đề nghị, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP và cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu: Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, các chiến lược về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc và công tác thi đua, khen thưởng; tổ chức phong trào TĐQT cần có kế hoạch, mục tiêu, biện pháp cụ thể, thiết thực nhằm phát huy mọi tiềm năng, sức sáng tạo của từng tổ chức, cá nhân; chủ động kiện toàn, bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực, phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức trong thực hiện công tác TĐKT và phong trào TĐQT; tích cực đổi mới hơn nữa công tác xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến theo hướng hiệu quả, thực chất; xây dựng kế hoạch, chương trình, hành động, cụ thể hóa phương hướng nhiệm vụ TĐKT 5 năm tới mà Đại hội TĐQT BĐBP đã xác định. Tại Đại hội, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã tặng Cờ thi đua cho 8 tập thể tiêu biểu và tặng Bằng khen cho 12 tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ, công tác tiêu biểu trong phong trào TĐQT của BĐBP giai đoạn 2014 - 2019. Phương Thanh  

Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam biểu dương 131 tập thể, cá nhân tiểu biểu

TĐKT - Sau hai ngày làm việc tích cực, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội Thi đua yêu nước Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VI, giai đoạn 2014 - 2019 đã chính thức bế mạc vào sáng 4/12, tại Hà Nội. Tại phiên bế mạc, 63 tập thể và 68 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” toàn quốc đã được tặng Bằng khen của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Đại hội đã tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014 - 2019 và công tác khen thưởng 5 năm 2014 - 2019, phương hương, nhiệm vụ giai đoạn 2019 - 2024.  Những phóng sự, báo cáo tham luận giao lưu của các đơn vị, cá nhân điển hình tiên tiến tại Đại hội đã minh họa cho những kết quả, kinh nghiệm thực tiễn phong trào thi đua yêu nước trong toàn Hội. Đại hội thống nhất đánh giá phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” và công tác khen thưởng trong 5 năm qua đã có nhiều đổi mới, thiết thực, hiệu quả. Các phong trào thi đua, nòng cốt là phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” phát triển mạnh mẽ, sâu rộng, tạo động lực quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cấp Hội và cán bộ, hội viên cựu chiến binh Việt Nam. Các tập thể được tặng Bằng khen của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam 5 năm qua, toàn Hội có 153 nghìn hội viên được bầu vào cấp ủy các cấp; 67 nghìn hội viên tham gia đại biểu Quốc hội khoá XIV và HĐND các cấp. Trong hoạt động tình nghĩa, giúp nhau làm kinh tế, xoá đói, giảm nghèo, Hội cựu chiến binh các cấp đã sử dụng hiệu quả 13 nghìn tỷ đồng từ nguồn vốn ưu đãi, giải quyết việc làm cho 650 nghìn hội viên, xoá được 29.500 nhà tạm.  Cùng với đó, cựu chiến binh cả nước đã xây dựng 8000 doanh nghiệp vừa và nhỏ, hơn 1300 hợp tác xã, 2600 tổ hợp tác, 157 nghìn trang trại, gia trại do cựu chiến binh làm chủ, tạo công ăn việc làm cho 800 nghìn việc làm cho cựu chiến binh và con cháu cựu chiến binh, góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế của đất nước. Hưởng ứng phong trào Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, cựu chiến binh trong cả nước đã hiến gần 8 triệu m² đất để xây dựng nông thôn mới, đóng góp 1.300 tỷ đồng, 2,5 triệu ngày công, tham gia nâng cấp, sửa chữa 22 nghìn km đường giao thông nông thôn, sửa chữa 2.100 cây cầu các loại… Các cá nhân được tặng Bằng khen của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam Đại hội cũng đã chỉ ra những hạn chế trong công tác thi đua, khen thưởng; chỉ ra nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm có ý  nghĩa thiết thực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian tới. Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam phát động phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu", giai đoạn 2019 - 2024 Tại Đại hội, Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã phát động phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu", giai đoạn 2019 - 2024. Trong đó, tiếp tục quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị (khóa XI) về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, gắn phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 của BCH Trung ương (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ” và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tiếp tục đổi mới, nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, công tác của các cấp Hội, nhất là ở cơ sở; tiếp tục chỉ đạo tập trung vào hai khâu đột phá “Xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Hội”… Hội Cựu chiến binh Việt Nam phấn đấu hàng năm có hơn 90% cơ sở Hội đạt trong sạch vững mạnh, hơn 95% “Hội viên gương mẫu” và hơn 95% gia đình cựu chiến binh đạt “Gia đình văn hóa”.  Mỗi năm giảm từ 1,0 - 1,5% tỷ lệ hộ cựu chiến binh nghèo; phấn đấu xóa 70% nhà dột nát, tạm bợ cho gia đình hội viên và cựu chiến binh; xóa 100% nhà dột nát, tạm bợ cho hội viên cựu chiến binh là người có công… Mai Thảo  

Hội Cựu chiến binh Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

TĐKT - Sáng 3/12, tại Hà Nội, Hội Cựu chiến binh Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập (6/12/1989 - 6/12/2019) và Đại hội thi đua yêu nước giai đoạn 2014 - 2019. Tới dự có: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Cùng dự, có các đồng chí: Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; cùng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Chủ tịch nước; Phó Chủ tịch Quốc hội; lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương, địa phương; các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí là lãnh đạo Hội Cựu chiến binh qua các thời kỳ; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; đại biểu Hiệp hội Cựu chiến binh quốc gia Lào, Hội Cựu chiến binh Campuchia... Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Hội Cựu chiến binh Việt Nam Tham dự Đại hội có hơn 500 đại biểu là các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” từ mọi miền đất nước. Tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam đã nêu rõ: Cách đây 30 năm, ngày 6 tháng 12 năm 1989, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương (khóa VI) quyết định thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Trải qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã có bước phát triển vững chắc; tổ chức Hội được củng cố, phát triển cả về số lượng và chất lượng. Đến nay, toàn Hội có gần 3 triệu hội viên sinh hoạt tại hơn 16 nghìn tổ chức Hội cơ sở xã, phường, thị trấn và cơ quan dân, chính, đảng thuộc khối 487; phối hợp với các đoàn thể, mặt trận Tổ quốc tập hợp hơn 1,6 triệu cựu quân nhân vào các Câu lạc bộ Cựu quân nhân. Dù trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, đặc biệt trước những bước ngoặt của lịch sử, của cách mạng, các thế hệ CCB Việt Nam luôn giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội cụ Hồ” đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và niềm tin yêu của nhân dân, xây dựng nên truyền thống vẻ vang của Hội “Trung thành – đoàn kết – gương mẫu – đổi mới”. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, ngay từ khi mới thành lập, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Hội CCB Việt Nam đã phát động nhiều phong trào thi đua, nòng cốt là phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” gắn với các cuộc vận động của trung ương và địa phương, nhất là “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại ở phía sau”… Từ đó đến nay, phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” của Hội CCB Việt Nam đã liên tục phát triển, rộng khắp và bền vững. Nổi bật nhất là thành tích tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở và thành tích trên mặt trận chống đói nghèo; tham gia xây dựng nông thôn mới, giáo dục thế hệ trẻ và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Tiêu biểu, 5 năm qua, toàn Hội có 153 nghìn hội viên được bầu vào cấp ủy các cấp; 67 nghìn hội viên tham gia đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp. Trong hoạt động tình nghĩa, giúp nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo, Hội CCB các cấp đã sử dụng hiệu quả 13 nghìn tỷ đồng từ nguồn vốn ưu đãi, giải quyết việc làm cho 650 nghìn hội viên, xóa được 29.500 nhà tạm. Cùng với đó, CCB cả nước đã xây dựng 8000 doanh nghiệp vừa và nhỏ, hơn 1300 hợp tác xã, 2600 tổ hợp tác, 157 nghìn trang trại, gia trại do CCB làm chủ, tạo công ăn việc làm cho 800 nghìn việc làm cho CCB và con cháu CCB, góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế của đất nước. Các đại biểu tham dự tại buổi lễ CCB trong cả nước đã hiến gần 8 triệu m² đất để xây dựng nông thôn mới, đóng góp 1.300 tỷ đồng, 2,5 triệu ngày công, tham gia nâng cấp, sửa chữa 22 nghìn km đường giao thông nông thôn, sửa chữa 2.100 cây cầu các loại… Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng những thành tích xuất sắc của Hội CCB Việt Nam trong 30 năm xây dựng và trưởng thành; những thành tích trong phong trào thi đua yêu nước của Hội, đồng thời biểu dương 585 đại biểu điển hình tiên tiến dự Đại hội thi đua, những tấm gương sáng trong phong trào thi đua yêu nước " CCB gương mẫu". Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, những kết quả tích cực trong các phong trào thi đua yêu nước, nòng cốt là phong trào thi đua “CCB gương mẫu” do Hội CCB Việt Nam phát động đã góp phần tích cực vào công tác xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở; tham gia xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, giáo dục thế hệ trẻ. Trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị Hội CCB Việt Nam tiếp tục phát động và thực hiện rộng rãi các phong trào thi đua, hướng vào hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Hội. Đồng thời, cần thường xuyên quan tâm, động viên cán bộ, hội viên đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho gia đình hội viên, hoàn thành các chỉ tiêu giảm nghèo mà Hội đề ra. Các cựu chiến binh tiếp tục nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chủ động ngăn chặn, đấu tranh với những quan điểm sai trái, phản động và âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; chủ động phòng, chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong CCB; phối hợp với các đoàn thể xã hội vận động nhân dân thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, góp phần giải quyết các mâu thuẫn xã hội ngay từ địa phương, cơ sở, không để cựu chiến binh bị lôi kéo, xúi giục tham gia các vụ khiếu kiện đông người, tụ tập, biểu tình trái phép… Hội CCB Việt Nam cần chú ý kiểm tra, đánh giá, tổng kết, khen thưởng kịp thời đối với tập thể, cá nhân lập được nhiều thành tích trong phong trào thi đua và thực hiện nhiệm vụ được giao nhằm cổ vũ, động viên, khích lệ, tạo sự lan tỏa phong trào thi đua. Công tác khen thưởng phải kịp thời, đúng người, đúng việc, quan tâm làm tốt hơn việc khen thưởng các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến ở cơ sở, nhất là miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Hội CCB Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Mai Thảo

Trang