Bảng giá quảng cáo

Thư mời đặt mua Tạp chí năm 2021

Tải mẫu Thư mời đặt mua Tạp chí năm 2021 tại đây: http://thiduakhenthuongvn.org.vn/cong-van/thu-moi-dat-mua-tap-chi-nam-2021 Trân trọng./.

Trả lời thư bạn đọc tháng 5 năm 2019

* Ông Lê Văn Hùng hỏi: Việc lấy ý kiến hiệp y khen thưởng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp Nhà nước hiện nay được như thế nào? Tạp chí Thi đua Khen thưởng xin trả lời ông như sau: Theo quy định tại Điều 47, Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ nêu rõ: 1. Việc lấy ý kiến hiệp y khen thưởng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp Nhà nước và lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan do Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương thực hiện theo quy định từ khoản 2 đến khoản 5 Điều này. 2. Cơ quan, tổ chức, đơn vị và người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trung ương đóng trên địa bàn địa phương thuộc bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương quản lý, phải lấy ý kiến hiệp y của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh những nội dung: a) Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và và kết quả hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể (nêu tổ chức đảng, đoàn thể sinh hoạt tại địa phương); b) Thực hiện chế độ bảo hiểm cho công nhân, người lao động; đảm bảo môi trường trong quá trình sản xuất, kinh doanh và an toàn vệ sinh lao động, an toàn thực phẩm (đối với đơn vị sản xuất kinh doanh). 3. Cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quản lý khi trình các hình thức khen thưởng cấp nhà nước phải lấy ý kiến hiệp y của bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương có chức năng quản lý ngành, lĩnh vực: a) Đối tượng đề nghị khen thưởng: Cơ quan, tổ chức trực thuộc trực tiếp Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và cá nhân là cấp trưởng của đơn vị cùng cấp; b) Hình thức khen thưởng phải lấy ý kiến hiệp y: “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”, Huân chương các loại, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”, danh hiệu “Anh hùng Lao động”, danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”. 4. Khen thưởng đối ngoại phải lấy ý kiến của Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao. 5. Khi có văn bản xin ý kiến của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị (tính theo dấu bưu điện), cơ quan được xin ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản. Sau 20 ngày làm việc, nếu không có ý kiến trả lời, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tiến hành các thủ tục trình khen thưởng; Thủ trưởng cơ quan được xin ý kiến hiệp y chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung được xin ý kiến.   * Bà Lò Thị Mến hỏi: Hiện nay, Nhà nước quy định có bao nhiêu hình thức tổ thức thi đua? Tạp chí Thi đua Khen thưởng xin trả lời bà như sau: Theo quy định tại Điều 4, Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ nêu rõ: Hiện nay có 2 hình thức tổ chức thi đua: Thi đua thường xuyên và thi đua theo chuyên đợt. 1. Thi đua thường xuyên là hình thức thi đua căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của cá nhân, tập thể để tổ chức phát động, nhằm thực hiện tốt công việc hàng ngày, hàng tháng, hàng quý, hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Đối tượng thi đua thường xuyên là các cá nhân trong một tập thể, các tập thể trong cùng một cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị có chức năng, nhiệm vụ, tính chất công việc tương đồng nhau. Việc tổ chức phong trào thi đua thường xuyên phải xác định rõ mục đích, yêu cầu, mục tiêu, các chỉ tiêu cụ thể và được triển khai thực hiện tại cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc theo cụm, khối thi đua để phát động phong trào thi đua, ký kết giao ước thi đua. Kết thúc năm công tác, thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị, trưởng các cụm, khối thi đua tiến hành tổng kết và bình xét các danh hiệu thi đua. 2. Thi đua theo theo đợt (chuyên đề) là hình thức thi đua nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm hoặc một lĩnh vực cần tập trung được xác định trong khoảng thời gian nhất định để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Chỉ phát động thi đua theo đợt khi đã xác định rõ thời gian mục đích, yêu cầu, chỉ tiêu, nội dung và giải pháp.    

BẢNG GIÁ GIỚI THIỆU THÔNG TIN, QUẢNG CÁO

1- Trên ấn phẩm báo in: Tạp chí Thi đua Khen thưởng in 4 màu bằng giấy Couche ngoại nhập, khuôn khổ 20,5 x 29 cm, dày 52 trang, phát hành trên cả nước. Bìa và quảng cáo in bốn màu. Các trang thông tin, quảng cáo (trên số thường) được tính theo bảng giá như sau: - Trang bìa 4 : 18.000.000đ - Trang bìa 2 : 16.000.000đ - Trang bìa 3 : 14.000.000đ - Trang trong : 12.000.000đ 2- Trên Báo điện tử: Báo điện tử Thi đua Khen thưởng là phương tiện hiện đại, thường xuyên cập nhật thông tin trên tất cả các lĩnh vực đời sống, xã hội. Đặc biệt là việc phản ánh thường xuyên, kịp thời, sinh động các hoạt động thi đua, khen thưởng trên khắp đất nước. Các hình thức tuyên truyền, quảng cáo được tính theo bảng giá sau (thời gian đăng 1 tháng): Trang chuyên đề: - Số lượng đến 1500 chữ + 02 đến 03 ảnh:    10.000.000đ - Số lượng đến 1000 chữ + 01 đến 02 ảnh:    6.000.000đ Đăng videoclip: 15.000.000đ/1 videoclip - Thời lượng: từ 3 đến 5 phút/1 videoclip - Videoclip do khách hàng cung cấp. Banner:  - A1,  A2  (160 x 600): 15.000.000đ - B1  (100 x 42):           12.000.000đ  - B2, B3, B4  (360 x 140): 10.000.000đ - C1 (360 x 360)               : 8.000.000đ - B5, B6 (360 x 140)         : 6.000.000đ - C2 (360 x 360)               : 6.000.000đ - C3 (360 x 360)                :5.000.000đ - B7, B8 (360 x 140):          5.000.000đ - C4 (360 x 360):                5.000.000đ (Giá trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng)